Veřejná zakázka: Rekonstrukce malé vodní nádrže Mláka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8090
Systémové číslo: P16V00001178
Evidenční číslo zadavatele: S6/2016/120
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.09.2016
Nabídku podat do: 20.09.2016 10:00
Otevírání obálek: 20.09.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce malé vodní nádrže Mláka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Popis stavebního záměru a stanovení rozsahu plánovaných prací:
a) Zemní práce a úprava hráze:
- Odstranění pařezů, prokořeněné a humózní vrstvy zeminy. Pařezy včetně zbytků kořenů, větví a křovin budou odváženy do deponie určené Lesním závodem Konopiště. Ornice bude vytříděna a následně využita pro ohumusování koruny hráze.
- Rozebrání horní vrstvy rovnaniny opevňující návodní svah.
- Provede se překopání hráze pro položení výpustního potrubí. Svahy průkopu budou stupňovitě zazubené pro lepší spojení s hutněnou sypaninou.
- Dojde k urovnání dna nádrže, odtěžení zazemnění a vysvahování dna směrem k požeráku.
- Část přebytečného výkopku se použije pro dosypání koruny hráze. Materiál určený k tomuto účelu se ukládá a hutní ve vrstvách o maximální tloušťce 25 cm, na míru zhutnění nejméně na 95 % PS.
- Zbytek nevyužitého výkopku bude uložen na pozemku, jehož vlastníkem jsou Lesy ČR.
- Provede se zpětné opevnění návodního svahu rovnaninou z lomového kamene.
b) Výpust a požerák:
- Výpustným objektem bude velký otevřený dvoudlužový prefabrikovaný požerák, včetně uzamykatelného poklopu, světlé šířky 0,8 m, s výpustí DN 300, který bude usazen na základovou desku z betonu C 25/30 XF2 XC3, o tloušťce 400 mm, vyztuženou sítí Kari s přesahem do budoucího zmonolitnění.
- Do spodní části požeráku budou vloženy kotevní závlače, které budou na vnějším líci zahnuty do budoucího zmonolitnění dna požeráku.
- Zmonolitnění, které se provede v tloušťce 300 mm, propojí přesahující výztuž a závlače požeráku a zajistí vetknutí požeráku do základové desky.
- Výpust z požeráku dlouhá 14,8 m bude přes vývařiště, vyzděné z lomového kamene, vyústěna do potoka pod hrází a bude tvořena výpustním potrubím z plastových korugovaných trub SN10 DN 300 mm, osazených na betonové sedlo tloušťky 300 mm.
- Obetonování potrubí bude provedeno betonem C 25/30 XF2 XC3 do připraveného bednění se svislými boky. Beton bude opatřen izolačním nátěrem povrchů betonových konstrukcí stýkajících se zeminou sypané hráze.
- Dokonalé utěsnění hrází prostupujícího obetonovaného potrubí bude zajištěno nátěrem bentonitovou pastou.
c) Bezpečnostní přeliv:
- Umístění bezpečnostního přelivu je navrženo na levém zavázání hráze. Hrana přelivu bude 50 cm pod korunou hráze.
- Přeliv bude opevněn na návodní straně rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti minimálně 80 kg. V koruně hráze bude přeliv zpevněn geobuňkami, výšky 15 cm, které budou uloženy v mírném sklonu 1 : 5, se zaoblením hran tak, aby bylo možné přejíždění přelivu terénním vozidlem. Geobuňky budou vyplněné ornicí s osetím vhodným travním semenem.
- Opevnění přelivu bude zajištěno 3 betonovými prahy. Pod přelivem a na návodní straně bude koryto stabilizováno záhozem délky 2,4 m, s urovnáním líce, o výšce 50 cm.
Místo plnění: Polesí Višňová, k.ú. Višňová, p.p.č. 717/1. Levostranný přítok „Budského potoka“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 918 252 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky