Veřejná zakázka: BP Kozolupský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8106
Systémové číslo: P16V00001194
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.10.2016
Nabídku podat do: 01.11.2016 07:30
Otevírání obálek: 01.11.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kozolupský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na Kozolupském potoce a jeho levostranném přítoku v intravilánu a extravilánu obcí Horní Kozolupy a Cebiv, v úsecích
SO 01a Kozolupský potok ř.km 5,86-6,22 - IDVT 10261856, úsek ve spodní části obce Cebiv pod státní silnicí Záchlumí - Cebiv
SO 01b Kozolupský p. ř.km 7,45-9,14 - IDVT 10261856, úsek od Zadního rybníka nad obcí Cebiv až pod obec Horní Kozolupy nad silnici Slavice - Horní Kozolupy
SO 02 LP Kozolupského p. ř.km 0,0-0,170 - IDVT 10276405, pod obcí Horní Kozolupy podél silnice Slavice Horní Kozolupy k soutoku
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Kozolupského potoka a jeho LP, včetně odstranění napadané dřevní hmoty, pláví, nápěchů z koryta toku. Kmeny stromů budou odvětveny, rozmanipulovány, křoviny, větve a dřevní hmota z nápěchů, pláví bude spálena. Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p. i jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Kozolupský potok", vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Brojova16, 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny částečně v intravilánu obce, podél komunikace, v lokalitě se nachází vedení ČEZ Distribuce a.s. NN, VN, síť elektronických komunikací CETIN a.s. včetně jejich ochranných pásem. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. i z pozemků vlastníků, kteří se dřevní hmoty vzdali ve prospěch LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
Zuzana Čeňková
Místo plnění: obec Horní Kozolupy - k.ú. Horní kozolupy, k.ú. Slavice u Horních Kozolup

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 443 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky