Veřejná zakázka: BP Sulislavský potok ř.km 0,49-0,76

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8108
Systémové číslo: P16V00001196
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.10.2016
Nabídku podat do: 01.11.2016 09:30
Otevírání obálek: 01.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Sulislavský potok ř.km 0,49-0,76
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu v chatové osadě na Sulislavském potoce, spočívající v odstranění provozně nebezpečných, poškozených, neperspektivních, dřevin nebo jejich částí a dřevin vrostlých do průtočného profilu toku. Údržba je plánována na pozemcích LČR s.p. a obce Sulislav.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Sulislavský potok", vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Brojova16, 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v chatové osadě. V lokalitě se nachází vedení NN ČEZ Distribuce a.s. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. i z pozemků obce Sulislav, která se dřevní hmoty vzdala ve prospěch LČR s.p., bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselníky dřevní hmoty dle vlastníků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- Rozhodnutí závazné stanovisko zásahu do VKP, OŽP MěÚ Stříbro, č.j. 272/ŽP/16/246-R, ze dne 27.4.2016
- Stanovisko MěÚ Stříbro OŽP, č.j. 3980/16-Stribro,242/ŽP/16, ze dne 17.3.2016,
- vyj. OÚ Vranov č.j. V-83-2016 ze dne 7.4.2016 k PD
- vyj. OÚ Sulislav ze dne 22.3.2016 k PD, povolení kácení vyj. k nakládání s dřevní hmotou
- Sdělení správce povodí, Povodí Vltavy č.j.10739/2016/342/Pa, ze dne 7.3.2016
- ČRS,z.s.Zpč. ÚS, č.j.122/16, ze dne 29.3.2016
- MO ČRS Stříbro ze dne 4.4.2016
Souhlasy se vstupy na pozemky k.ú. Vranov
- Obec Vranov 22.2.2016, p.p.č.163/1
- Povodí Vltavy č.j. 350, ze dne 16.2.2016, p.p.č.613/2
Souhlasy se vstupy na pozemky k.ú. Sulislav
- Obec Sulislav ze dne 22.2.2016 souhlas s kácením, nakládáním s dřevní hmotou p.p.č. 818/15, se vstupy na p.p.č. 818/1,2,14,15,16,18,21,22,25, 819/10
- p.Jiřina Lukášková, ze dne 12.2.2016, p.p.č. 818/5
- p.Milan Potužník p.p.č.818/11 (1/2), ze dne 15.2.2016 a
- p.Lubomír Potužník p.p.č.818/11 (1/2), ze dne 11.2.2016
- SJM Strohschneiderovi p.p.č.818/26, ze dne 15.2.2016
- p. Marta Vohnoutová p.p.č.818/9(1/2), ze dne 11.2.2016
- p.Marie Kajerová p.p.č.818/9(1/2), ze dne 11.2.2016
- JUDr.Miroslav Kabát ze dne 19.2.2016, p.p.č. 818/6,818/19, 818/20
- SJM Chourovi p.p.č.818/7, ze dne 14.2.2016Vyjádření k sítím
- Aktualizované Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT ze dne 30.9.2016, č.j. 0200505382
- Aktualizované Sdělení, situační výkres k existenci sítí ČEZ Distribuce a.s., ze de 30.9.2016, č.j. 0100637048, podzemní NN
- RWE GasNet s.r.o., č.j.5001248067, ze dne 3.2.2016
- CETIN č.j.520428/16,ze dne 27.1.2016
- OÚ Sulislav vyj. k neexistenci sítí (vodovod, kanalizace) ze dne 15.2.2016
- OÚ Vranov vyj. k neexistenci sítí (vodovod, kanalizace), ze dne 4.2.2016
Zuzana Čeňková
Místo plnění: k.ú. Sulislav, obec Sulislav, k.ú. Vranov, obec Vranov, ORP: Stříbro, okres Tachov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 329 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky