Veřejná zakázka: HB Kojetický p. - přehrážka, ř.km 3,2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8150
Systémové číslo: P16V00001238
Evidenční číslo zadavatele: S955/2016/088
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.10.2016
Nabídku podat do: 09.11.2016 11:00
Otevírání obálek: 09.11.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Kojetický p. - přehrážka, ř.km 3,2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavbu splaveninové přehrážky v korytě Kojetického potoka. Objekt včetně vytvořeného retenčního prostoru bude sloužit pro zachycení splavenin a plavenin unášených vodou z povodí potoka nad městem Kdyně, které má značně sklonitý terén.
Stavba není rozdělena na objekty. V profilu cca 60m pod stávajícím propustkem bude vybudována přehrážka lichoběžníkového průřezu. Základ a jádro konstrukce bude tvořeno vodostavebním betonem. Oba líce přehrážky a koruna budou opatřeny obkladem z lomového kamene s vyspárováním líce. Opevněné dopadiště bude ukončeno betonovým prahem zavázaným do břehů. Hlavní průtočný otvor u dna přehrážky je výškově navržen tak, aby byl alespoň s části stále pod vodou. Svahy v okolí přehrážky a vývaru budou opevněny kamennou rovnaninou. Dno nad přehrážkou bude zpevněno pohozem z drceného kameniva, dno za prahem urovnaným záhozem s proštěrkováním.
Pro vybudování objektu bude nutno provést vykácení cca 20-ti ks vzrostlých stromů. V blízkosti stavby bude chráněno cca 30ks stromů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „HB Kojetický potok – přehrážka, ř. km 3,200“, vypracované f. SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň

Na akci bylo Městským úřadem Domažlice vydáno stavební povolení ze dne 12. 11. 2013 pod č.j. MeDO-46988/2013-Kitz-DS, s nabytím právní moci dne 5. 12. 2013; prodlouženého rozhodnutím ze dne 24. 11. 2015 pod č. j. MeDO-61500/2015-Kitz-DS
Na akci bylo dále vydáno:
- rozhodnutí MěÚ ve Kdyni ze dne 27. 6. 2013, č. j. 112/13/V, které nabylo právní moci dne 18. 7. 2013, prodlouženého dne 8. 6. 2016 pod č. j. 206/16/V
- závazné stanovisko MěÚ Domažlice, OŽP ze dne 23. 8. 2012, č. j. OŽP-5867/2012-35509/2012/SLA-246/4 (souhlas se zásahem do VKP – práce budou provedeny mimo hlavní hnízdní období tj. od 15. 7. – 31. 3.)
- souhlas města Kdyně ze dne 20. 3. 2014 (souhlas s používáním pozemků)
- souhlas ÚZSVM ze dne 11. 3. 2014, č. j. UZSVM/PDO/1066/2014-PDOM (souhlas s používáním pozemku)
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 12. 4. 2016 pod zn. 0100555627
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 12. 4. 2016 pod zn. 0200435064
- sdělení o existenci plynárenských zařízení, RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 12. 4. 2016 pod zn. 5001287511
- vyjádření k existenci sítě elektrotechnických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 12. 4. 2016, č.j. 582313/16

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Kdyně, ORP Domažlice, Plzeňský kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 928 864 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky