Veřejná zakázka: Chumava ř.km 11,245 - 11,340

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8158
Systémové číslo: P16V00001246
Evidenční číslo zadavatele: S955/2016/089
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.11.2016
Nabídku podat do: 16.11.2016 10:45
Otevírání obálek: 16.11.2016 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chumava ř.km 11,245 - 11,340
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu dlouhodobého majetku LČR s.p., kdy dojde ke stabilizaci koryta vodního toku Chumavy v ř. km 11,250 – 11,340 v intravilánu obce Hostomice
Stavba není členěna na stavební objekty. V rámci stavby bude provedeno:
- Odstraněny náletových a vzrostlých dřevin z koryta a břehů, viz kapitola B.1.6.
- Pročištění celého řešeného úseku koryta Chumavy od usazených bahnitých nánosů a úprava dna koryta.
- Demolice kamenné zdi na levém břehu mezi profily PF 10 až PF 4 a koruny ponechané zdi mezi profily PF 4 a PF 3, nízké kamenné zdi na pravém břehu koryta mezi profily PF 13 až PF 10, betonového základu vyčnívajícího do koryta a horní řady kamenů u pravé zdi mezi profily PF 10 až PF 8, kamenných schodů na pravém břehu koryta v profilu PF 8 a navazující kamenné zdi až do profilu PF 7.
- Rozšíření koryta na levém břehu v profilech PF 9 až PF 5 a na pravém břehu v profilech PF 11 a PF 7.
- Stabilizace dna koryta pomocí pěti příčných železobetonových prahů vybudovaných v profilech PF 14, PF 10, PF 7, PF 5 a PF 3.
- Vybudování nového základu ponechaných stávajících zdí na levém břehu v úseku od mostu ulice Školní až do profilu PF 10 a mezi profily PF 4 až PF 3 a na pravém břehu od mostu ulice Školní až po profil PF 13 a dále mezi profily PF 10 až PF 8.
- Vybudování nových zdí na levém břehu mezi profily PF 10 až PF 4, na pravém břehu mezi profily PF 13 až PF 10, PF 8 až PF 5 a nových schodů do koryta v profilu PF 8. Navýšení stávající zdi na pravém břehu mezi profily PF 10 a PF 8 a znovu vyzdění vrchní cca 30 cm vysoké části zdi na levého břehu koryta mezi profily PF 4 a PF 3.
- Opevnění pravého břehu mezi profily PF 5 až PF 3 (včetně krátkého přechodového úseku na konci úpravy za betonovým prahem v PF 3) těžkou kamennou rovnaninou s vyklínováním a stabilizace dna koryta za betonovým prahem v profilu PF 3 kamenným záhozem.
- Očištění, přespárování zdiva a doplnění vypadaných kamenů na levém břehu nad mostem ulice Školní, od mostu až do profilu PF 10 a mezi profily PF 4 až PF 3 a na pravém břehu nad mostem ulice Školní a od mostu až po profil PF 13. Doplnění chybějících kamenů se předpokládá zejména v dolní části bočních zdí nad profilem mostu ulice Školní a dále na levém břehu v dolní části ponechané zdi mezi profilem PF 4 a PF 3. Očištění a přespárování je uvažováno v celé ploše ponechaných zdí.
- Do profilu mostu není navržen žádný stavební zásah.

Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „Chumava ř. km 11,250 – 11,340“, vypracované Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D., Autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. ČKAIT 0011728 - VODNÍ DÍLA TBD a.s. Praha, Hybernská 40, 110 00 Praha 1

Na akci byl vyjádřením města Hostomice, pod č. vyjádření 12-2016 z 18.05.2016, udělen souhlas se stavbou „Chumava ř. km 113250 – 11,340“ na pozemku p.č. 626/3 v k.ú. Hostomice pod Brdy - bez podmínek, s platností do 18.5.2018


Na akci bylo dále vydáno:
koordinované stanovisko MěÚ OV a ŽP Hořovice č.j. MUHO/10034/2016/Ma ze dne 08.06.2016
- souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP „vodní tok“ Chumava v k.ú. Hostomice pod Brdy v ř. km 11,250 – 11,340 vydané Měú Hořovice pod č.j. MUHO/12950/2016/J ze dne 15.6. 2016
- stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy, s.p. ( zn. 27825/2016/342/Pa;SP-2016/6952) z 23.05.2016
- vyjádření o existenci technické infrastruktury a majetku města Hostomice a všeobecných podmínek její
ochrany vydaných městem Hostomice pod č. vyjádření 009/2016 z 18.5. 2016
- vyjádření ČRS z.s. Sekretariát rady ČRS – ztotožnění se stanoviskem MO ČRS Hořovice z 30.5.2016
- souhlasné stanovisko MRS - Český rybářský svaz z.s., místní organizace Hořovice 1, z 11.5. 2016
- ROZHODNUTÍ č.j. 003/2016 MěÚ Hostomice ze dne 9.9.2016 o povolení pokácení 3ks stromů
- ROZHODNUTÍ č.j. 070745/2016/KUSK z 11.7.2016 Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci:
udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu rak říční(Astacus
fluviatilis)
- ČHÚ Praha, zn. 336/V ze dne 29.4.2016: hydrologické údaje povrchových vod pro vodní tok Chumava v profilu Hostomice pod Brdy-most, Školní ulice
- AQUATEST a.s. rozbory vzorků sedimentu s posouzením dle př. č. 10 tab. 10.1 a tab 10,2 k vyhlášce 294/2005 Sb., č. akce 806070340000 z 12. 5. 2016
- RWE – Distribuční služby, s.r.o.; zn. 5001291344 z 3. 5.2016 – vyjádření: v zájmovém úseku se nacházejí PZ STL plynovodní zařízení /PE/d50,d32
- ČEZ Distribuce, a.s.; zn. 0100558818, vyjádření: nachází se, nebo ochr. pásmem zasahuje podzemní i nadzemní síť NN (střet)
- ČEZ ICT Services, a.s.; zn. 0200437745 z 18. 4. 2016, vyjádření: nenachází se komunikační zař. v majetku ČEZ ICT Services, a.s
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura č.j. 587604/16 z 18. 4. 2016, vyjádření: nachází se síť elektronických komunikací, nebo její ochranné pásmo
- vyjádření a požadavky majitelů přilehlých pozemků a nemovitostí: pan Michal Nečas, Jan Nádvorník, Josef Frajer
- Chumava ř. km 11,250 – 11,340 Pasportizace stávajících přilehlých nemovitostí a objektůZhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Hostomice pod Brdy, okres Beroun

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 354 877 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky