Veřejná zakázka: BP Váčkový potok ř. km 0,000 – 1,530, VN U Kolny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8163
Systémové číslo: P16V00001251
Evidenční číslo zadavatele: 954/2016/036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.11.2016
Nabídku podat do: 18.11.2016 09:30
Otevírání obálek: 18.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Váčkový potok ř. km 0,000 – 1,530, VN U Kolny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
SO 1 BP Váčkový potok v ř. km 0,000 – 1,530
V rámci SO 1 je navrženo pokácet z příčného profilu koryta Váčkového potoka 1112 ks stromů, odstranit 694 m2 hroubí a náletů křovin a 8,5 m3 organických naplavenin. Jedná se v naprosté většině o stromy s O kmene na pařezu 100 – 300 mm (nejvíce zastoupeny jsou stromy o O kmene do 250 mm tj. s obvodem kmene do 80 cm). Obvod ve výčetní výšce 1,3 m větší než 80 cm tj. o O kmene na pařezu do 500 mm byl zjištěn pouze u 15 stromů. Stromy a keře určené k odstranění byly označeny jasně červenou barvou. Dalšími pracemi v rámci údržby břehových porostů bude spálení křovin a větví. Přesnější specifikace organických naplavenin: jde o organické naplaveniny složené z listí, větví, slámy, kůry, humusu a podobných komponentů. Naplaveniny se častěji vyskytují v horní části trasy, kde je příčný profil značně zarostlý břehovými porosty a zanesen sedimentem. Organické naplaveniny jsou zachycovány na stromech nakloněných do koryta nebo vyrůstajícími ze dna, na neudržovaných svazích porostlých divokým travním porostem, na odplaveném opevnění, na propustcích apod. Větší pravděpodobnost výskytu organických naplavenin je v úsecích s nízkou hodnotou podélného sklonu, vyšším drsnostním součinitelem a zúžením omočeného obvodu. Odstranění organických naplavenin bude prováděno souběžně s kácením stromů, prozatím budou uloženy na pozemku p.č. KN 2697 a po přeschnutí spáleny.

SO 2 Hráz vodní nádrže „U Kolny“
V rámci SO 2 je navrženo pokácet na návodním i vzdušním svahu hlavní i boční hráze vodní nádrže p.č. KN 2493 celkem 490 ks stromů a odstranit 496 m2 náletů křovin. Z toho na návodním svahu hlavní i boční hráze 328 stromů a na vzdušném svahu 162 stromů. Jedná se v naprosté většině o stromy s O kmene na pařezu 100 - 300 mm (nejvíce zastoupeny jsou stromy o O kmene do 250 mm tj. s obvodem kmene do 80 cm). Obvod ve výčetní výšce 1,3 m větším než 80 cm tj. s O kmene na pařezu 300 – 500 mm a 500 – 700 mm byl zjištěn u 38 stromů. Dalšími pracemi při údržbě břehových porostů bude spálení křovin a větví. Stromy a keře určené k odstranění byly označeny jasně červenou, oranžovou a žlutou barvou. Na základě předběžné informace Městského úřadu v Trhových Svinech č.j. OŽP/Pl 185/11733/1408/16 Rou, úřad z hlediska ochrany přírody a krajiny nesouhlasí s vykácením všech dřevin z hráze vodní nádrže. Z toho důvodu bude 65 ks původních vzrostlých dřevin zachováno. Stromy, které nebudou pokáceny jsou označeny sytě modrou barvou

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté a bříza bělokorá 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení a vyzdvižení z koryta vodního toku označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu a případného ohlášení před započetím stavby.
Akce byla oznámena 19.10.2016 na Městském úřadě Trhové Sviny
Na stavbu byly vydány:
Souhalsné závazní stanovisko podle §4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. pod č.j.: OŹP/2366/16/Pos vydaného Městským úřadem Trhové Sviny ze dne 22.8.2016
Souhlas dle §14 odst. 2 289/1995 Sb. č.j.: OŽP/2382/16/Bal vydaného Městským úřadem Trhové Sviny ze dne 31.8.2016
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle §8 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. č.j.: UOHS0979/2016 ze dne 19.9.2016 vydaného Obecním úřadem Horní Stropnice
Souhlas s ohlášením udržovacích prací č.j.:MUTS/23802/16/OŽP/ohl/ŽOH z 23.9.2016 vydaného Městským úřadem Trhové Sviny
Městský úřad Trhové Sviny , Odbor životního prostředí, Žižkovo nám. 32, 374 01 č.j. 185/11733/1408/16/Rou dne 19.5.2016
Obec Horní Stropnice ze dne 19.5.2016
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice sp.zn. 333430/2016-8201-OÚZ-ČB z 27.5.2016
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS České Budějovice, Křižíkova 1676/9 České Budějovice sp.zn. H18585-16117970 z 1.6.2016 – elektrická síť
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS České Budějovice, Křižíkova 1676/9 České Budějovice sp.zn. H18585-16117970 z 1.6.2016 – plyn
CETIN a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, č.j. 605208/16 z 8.5.2016
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice č.j. O16010018456 ze dne 27.5.2016
Český rybářský svaz, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, zn. 493/16 ze dne 13.5.2016
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická sil. č. 5, 371 21 České Budějovice zn. 44005/2016/142LE z 16.8.2016
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická sil. č. 5, 371 21 České Budějovice zn. 25576/2016/142Le z 17.5.2016
Souhlasy se vstupem na pozemky
• Obec Horní Stropnice
• 1. jihočeská zemědělská a.s.
• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: Dlouhá Stropnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 451 655 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky