Veřejná zakázka: BP Chumava ř.km 0,000 - 0,810

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8193
Systémové číslo: P16V00001281
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.11.2016
Nabídku podat do: 02.12.2016 07:30
Otevírání obálek: 02.12.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Chumava ř.km 0,000 - 0,810
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba a revitalizace břehového porostu vodního toku Chumava v ř. km 0,000 – 0,810 v extravilánu a intravilánu obce Libomyšl. Navrhované řešení se týká bezprostředně koryta potoka a jeho břehů do vzdálenosti přibližně 6m. V návrhu jsou zásahy vhodné z hlediska protipovodňové ochrany provozní bezpečností navazujících ploch, druhové skladby a prostorové struktury porostů. Budou odstraněny přestárlé, prosychající dřeviny, odumřelé, vyvrácené, výrazně šikmé a podvládné stromy, dále exempláře s proschlými a prolámanými korunami, které jsou ohroženy povětrnostními vlivy a hrozí pádem do koryta či mimo něj. Dále bude provedeno rozmanipulování dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků, spálení odstraněných křovin a větví stromů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „Údržba a revitalizace břehového porostu na úseku ř.km 0,000 – 0,810 vodního toku Chumava“, vypracovaného Ing. Michalem Kovářem Ph.D., ČKA 03 845, Halasova 955, 666 03 Tišnov
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny částečně v intravilánu obce, převážně však v extravilánu před obcí. V lokalitě se nachází vedení ČEZ Distribuce a.s. NN, VN, Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- Koordin. stanovisko MěÚ Hořovice, č. j. MUHO/18884/2015/VÝST/KY, ze dne 07. 09. 2015
- Závazné stan. (zásah do VKP) MěÚ Hořovice, č. j. MUHO/24320/2015/J, ze dne 04. 11. 2015
- OÚ Libomyšl, souhlas s projektovou dokumentací ze dne 8.7.2015
- OÚ Libomyšl, v souladu s §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 povoluje provedení prací dle PD, dne 14.12.2016
- KÚ Středočeského kraje, Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny k PD, , č. j. 114643/2015/KUKS, ze dne 01. 09. 2015
+
- Vyjádření ČRS, č. j. 1292/15, ze dne 24. 08. 2015
- Vyjádření ČRS MO Hořovice, ze dne 04. 12. 2015
- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, č. j. 30807/2015-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Now ze dne 7.9. 2015
- Vyjádření Povodí Vltavy, s. p.

Vyjádření k sítím
- Aktualizované Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT ze dne 21.10.2016, č.j. 0200514401
- Aktualizované Sdělení, situační výkres k existenci sítí ČEZ Distribuce a.s., ze de 21.10.2016, č.j. 0100647554
- CETIN č.j. 727913/15ze dne 04. 11. 2015
- Eurosignal – vyjádření k existenci podzemních telekomunikačních sítí Družstva Eurosignal ze dne 13. 08. 2015
- MO – Sekce ekonomická a majetková oddělení ochrany územních zájmů - vyjádření k existenci sítí, evid. č. 0000147426 ze dne 11. 08. 2015
- RWE, č.j. 5001163475 ze dne 11. 08. 2015
- T-Mobile, zn. E29802/16, ze dne 21.10. 2016
- Vodafone, zn. 161021-150019535, ze dne 21.10.2016
- VAK Beroun, zn.0151-6244/2015, ze dne 31.08. 2015
- České radiokomunikace – vyjádření k existenci podzemních sítí, zn. UPTS/OS/123304/2015 ze dne 24.09.2015
- UNI Promotion s. r. o.,+ vyjádření k existenci sítí Air Telecom a.s zn. 111404592 ze dne 30.8.2015

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Zdeněk Šašek
Místo plnění: obec Libomyš, k.ú. Libomyšl

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 77 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Sukova 2820/40, 301 00 Plzeň, PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky