Veřejná zakázka: Křižanův potok km 0,690 - 0,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8230
Systémové číslo: P16V00001318
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/137
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.12.2016
Nabídku podat do: 14.12.2016 12:00
Otevírání obálek: 14.12.2016 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Křižanův potok km 0,690 - 0,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Práce budou spočívat ve zhotovení nového opevnění břehů a stabilizace dna koryta vodního toku Křižanův potok v úseku ř. km 0,690 až 0,800. V rámci stavebních prací bude provedeno vybudování opevnění obou břehů koryta kamennou rovnaninou včetně kamenné paty v celkové délce 182 m a stabilizace dna 4 kamennými pásy. Vhodný kámen z rozebraného záhozu bude použit jako dodatečné opevnění břehů a dna, ostatní nevyhovující materiál bude odvezen na skládku nebo do recyklačního centra. V místě sjezdů a opevnění bude odstraněn břehový porost.

Stavba je členěna na 2 stavební objekty:
SO 01 – Úprava koryta (investice)
SO 02 – Kácení dřevin
Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP s názvem „Křižanův potok km 0,690 - 0,800“ vypracované projekční firmou Regioprojekt Brno, s. r. o. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření, stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozorňujeme zhotovitele na ztížený přístup a nutnost přesunu materiálu pouze korytem toku pro realizaci celé stavby.
Místo plnění: IDVT: 10211219, k. ú.: Hodslavice, okres: Nový Jičín, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 104 732 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky