Veřejná zakázka: Oprava Miloňovského potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8241
Systémové číslo: P16V00001329
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/165
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.12.2016
Nabídku podat do: 27.12.2016 11:30
Otevírání obálek: 27.12.2016 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava Miloňovského potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná o stavební práce ve stávajícím korytě vodního toku v intravilánu obce. Pozemky jsou svou konfigurací ke stavbě připravené.Pozemky určené pro výstavbu jsou ve vlastnictví investora stavby, pozemky dotčené přístupem jsou ve vlastnictví investora stavby, obce Velké Karlovice a fyzických osob.
Popis technického řešení:
Zpevnění břehů rovnaninou:
Zajištěni pat svahů v místech nátrží bude ze záhozu z kamenů velikosti přes 200 kg/ks, to je průměrná velikost kamenů 0,55 m, kameny budou položeny do vykopané rýhy, břehy nad záhozovou patkou budou doplněny rovnaninou z lomových kamenů s vyklínováním spár menšími kameny a doplněním zeminou z výkopku, na rovnaninu budou použity kameny 0,30 až 0,40 m vysoké. Délka obnoveni zpevněni břehů je 91,9 m.
Oprava opěrných zdí:
Základy budou doplněny betonem s bedněním ze strany toku, po zatuhnuti bude bedněni odstraněno, základy opěrných zdí budou doplněny předzáhozem. Původní poškozené zdivo včetně základů bude opraveno s novým vyspárováním viditelných ploch. Povrch zdiva bude očištěn, vypadlé kameny ze zdiva budou nahrazeny novými, cely viditelný povrch zdiva bude nově vyspárován do hloubky 100 mm. Ze spár zdiva do hloubky minimálně 100 mm bude odstraněna stara cementová malta. Uvolněné kameny budou znovu osazeny na cementovou maltu a doplněno bude také lícové zdivo v místech, kde chybí. Následně budou spáry vyplněny novou cementovou maltou spárovací určenou pro exteriéry. Nova malta musí byt dostatečně mrazu odolná (musí vydržet minimálně 100 zmrazovacích cyklů). Povrch spárovací malty bude uhlazen ocelovými spárovacími hladítky tak, aby malta byla mírně pod úrovní povrchu kamenů cca o 5,0 mm. Oprava opěrných stěn 129,2 m.
Dřevěné prahy, vysoké h = 0,20 m:
Jsou obdobou původních dřevěných prahů. Prostor pod příčnými dřevěnými vyřezy bude upraven tak, aby vznikla tůňka s hloubkou cca 0,30 m, dno pod prahem bude zpevněno spadištěm z tyčoviny A 130 mm, splněni požadavku rybářů, boky spadiště budou určeny latěmi plůtku s mezerami. Břehy u prahů budou zpevněny obdobou záhozu a rovnaniny jako jiných časti zpevněni břehů. Z návodní strany budou dřevěné vyřezy dvojitého prahu chráněny záhozem tl. 0,5 až 0,6 m, obdobně bude zpevněno dno i pod jednoduchým prahem, předprahem. Celkem budou obnoveno umístěny 12 ks prahů.
Kamenné stupně:
Původní poškozené zdivo včetně základů bude opraveno s novým vysparovanim viditelných ploch. Opraveno také bude zdivo opěrné stěny na levém břehu. Vývar pod stupněm bude obnoven včetně boční dlažby na pravém břehu a zpevněni dna vývaru. Zdivo předprahu bude opraveno stejně jako zdivo stupně včetně vyspárovaní. Zdivo stupňů je poškozené minimálně, ale s ohledem na stáří zdiva dochází k vypadáváni malty ze spár a uvolněni některých kamenů. Balvanitý skluz km 0,958 vysoký 0,80 m. Povodně rozplavily kameny skluzu, ze skluzu zůstala zachovaná horní clona z betonového prefabrikátu, který vytváří v toku stupeň. Skluz bude doplněn novými kameny do Původní podoby. Kameny, které jsou rozplavené a jsou nad niveletou toku na dně skluzu pod skluzem, je možné znovu použit.Do skluzu by měly byt použity kameny dvou výšek a to 1,20 m a 0,80 m, spodní řada kamenů bude položena k sobě na sraz a do oblouku, to vytvoří klenbu otočenou proti toku vody. Další řada na skluzové ploše bude z kamenů vysokých 0,80 m, Další z kamenů 1,20 m, a tak dále na cele ploše skluzu, tím vznikne členitá plocha na tlumeni proudu vody při povodních a při malých průtocích by měl byt skluz migračně prostupný.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Oprava Miloňovského potoka“, zpracované firmou Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, Ing. Jaroslav Valoušek , autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1300051.
Stavba bude realizována dle podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Vsetín, dne 25.3.2014 pod č. j. MUVS 9332/2014, následného rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 5.5.2016 č. j. MUVS 18390/2016. Dle rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., vydaného Správou CHKO Beskydy dne 26.9.2013 pod č. j. 11381/BE/13. Dle závazného stanoviska dle § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., vydaného Správou CHKO Beskydy dne 13.11.2013 pod č. j. 11649/BE/2013-002 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Velké Karlovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 115 139 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky