Veřejná zakázka: BP Přílepský potok ř.km 0,200 -0,750

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8249
Systémové číslo: P16V00001337
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.12.2016
Nabídku podat do: 04.01.2017 07:30
Otevírání obálek: 04.01.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Přílepský potok ř.km 0,200 -0,750
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na Přílepském potoce v chatové oblasti na severním okraji obce Chrustenice.
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Přílepského potoka, včetně odstranění organických naplavenin z koryta toku. Kmeny stromů budou odvětveny, rozmanipulovány, křoviny, větve a dřevní hmota z naplavenin bude předána majitelům pozemků. Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p. i jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Přílepský potok ř.km 0,20-0,75", vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Brojova16, 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v chatové oblasti na severním okraji obce Chrustenice, v lokalitě se nachází vedení ČEZ Distribuce a.s. NN, VN, síť elektronických komunikací CETIN a.s. včetně jejich ochranných pásem. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- Závazné stanovisko zásahu do VKP, OŽP MěÚ Beroun, č.j. MBE/13694/2016/ŽP-Blc, ze dne 30.3.2016;
- Vyjádření OŽP MěÚ Beroun, č.j.MBE/15339/2016/ŽP-Blc, ze dne 10.3.2016;
- Vyjádření zastupitelstva obce k projektové dokumentaci, ze dne 14.3.2016;
- Vyjádření k žádosti o kácení dřevin, ze dne 14.3.2016;
- Sdělení správce povodí, Povodí Vltavy, s.p., ze dne 7.3.2016;
- Vyjádření k údržbě břehového porostu, ČRS z.s., č.j.496/16, ze dne 4.3.2016
Vyjádření k sítím
- Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 16.2.2016, č.j.0200411413
- Sdělení, situační výkres k existenci sítí ČEZ Distribuce a.s., ze dne 11.2.2016, č.j.0100525722, podmínky pro práce v ochranných pásmech
- Vyjádření, situační výkres o existenci sítí SEK, CETIN a.s., č.j. 532880/16 ze dne 11.2.2016
- RWE – existence sítí, č.j. 5001252790 ze dne 11.2.2016
- Zákres sítí VAK Beroun, a.s., č.j. 016070020865, ze dne 11.3.2016

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Lenka Barčáková
Místo plnění: k.ú. Chrustenice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 472 230 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST -OP Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky