Veřejná zakázka: BP PP Holoubkovského potoka v ř.km 20,515, ř.km 0,000-0,380

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8266
Systémové číslo: P16V00001354
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.12.2016
Nabídku podat do: 10.01.2017 07:30
Otevírání obálek: 10.01.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP PP Holoubkovského potoka v ř.km 20,515, ř.km 0,000-0,380
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na PP Holoubkovského potoka v intravilánu obce Cheznovice.
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu PP Holoubkovského potoka, včetně vyčištění koryta od nápěchů dřevní hmoty, likvidace stromů přes tok, likvidace dřevní hmoty a úklid pozemků. V dolní části toku bude provedeno směrové kácení, kvůli střetu s nadzemními inženýrskými sítěmi. Dále bude provedeno rozmanipulování dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků, spálení, štěpkování odstraněných křovin a větví stromů. Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s. p. i jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP PP Holoubkovského potoka v ř. km 20,5, ř. km 0,000 – 0,380", vypracované Ing. Vladimírem Kypetem, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno (korespondenční adresa: Ing. Vladimír Kypet, Venhudova 29, 613 00 Brno)
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v intravilánu obce Cheznovice, v lokalitě se nachází vedení ČEZ Distribuce a.s. podzemní i nadzemní síť NN, síť elektronických komunikací CETIN a.s. včetně jejich ochranných pásem. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s. p bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- MěÚ Rokycany – koordinované stanovisko, zn. MeRo/4960-3/OŽP/16, ze dne 04. 10. 2016
- Závazné stanovisko MěÚ Rokycany k zásahu do významných krajinných prvků, údolní nivy PP Holoubkovského potoka.
- oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les zaslané Městskému úřadu Rokycany, odbor životního prostředí
- KÚ Plzeňského kraje – souhlasné vyjádření, č. j. ŽP/14659/16, ze dne 20. 09. 2016
- Obec Cheznovice – souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci, č. j. Chez341/16, ze dne 13. 09. 2016
- vyjádření ČRS, zn. 409/19 ze dne 9.11.2016
- vyjádření ČRS, z.s. MO Rokycany ze dne 9.11.2016
Vyjádření k sítím
- Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT ze dne 11. 09. 2016, č. j. 0200497352,
- Sdělení, situační výkres k existenci sítí ČEZ Distribuce a.s., ze dne 11. 09. 2016, č. j. 0100627828, podmínky pro práce v ochranných pásmech
- CETIN č. j. 705026/16 ze dne 11. 09. 2016
- RWE č. j. 5001210617 a č.j. 5001210619 ze dne 10.11.2015, všeobecné podmínky ochrany SEK spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Informace k vytyčení SEK
- Vodafone – souhlas s realizací, zn. MW000004925016221, ze dne 11. 09. 2016
- T-Mobile – vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury, zn. E25406/16, ze dne 11. 09. 2016
- České radiokomunikace – vyjádření k existenci podzemních sítí, zn. 0000186303, ze dne 11. 09. 2016
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Cheznovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 131 055 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky