Veřejná zakázka: BP Kublovský potok (Luční) ř.km 5,660 - 6,170

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8272
Systémové číslo: P16V00001360
Evidenční číslo zadavatele: 955/2016/041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.12.2016
Nabídku podat do: 12.01.2017 07:30
Otevírání obálek: 12.01.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kublovský potok (Luční) ř.km 5,660 - 6,170
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Navržené úpravy zeleně spočívající v kácení a pročišťování břehového porostu.
Údržba spočívá v zásazích z hlediska protipovodňové ochrany, druhové skladby a prostorové struktury porostů a zahrnuje dřeviny odumřelé, vyvrácené, výrazně šikmé a podvládné stromy, dále exempláře s proschlými a prolámanými korunami, které jsou ohroženy povětrnostními vlivy a hrozí pádem do koryta či mimo něj.
V celém řešeném úseku vodního toku budou selektivně odstraněny zdravotně i pěstebně neperspektivní dřeviny, popř. jejich části a především dřeviny zasahující do koryta toku, které výrazně zužují průtočný profil nebo tvoří v korytě bariéru.
Dále bude provedeno rozmanipulování dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků, spálení odstraněných křovin a větví stromů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Kublovský potok (Luční)", vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Brojova16, 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v extravilánu a intravilánu na jižním okraji obce Kublov, v lokalitě se nachází vedení ČEZ Distribuce a.s. nadzemní síť VN, včetně ochranného pásma. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s. p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- Obec Kublov – vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas se vstupem na pozemky, č. j. 36/2015, ze dne 07. 08. 2015
- MěÚ Beroun – souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby, č. j. MBE/43685/2015/ŽP-Blc, ze dne 13. 07. 2015
- oznámení o kácení dřevin mimo les doručené na Správu CHKO Křivoklátsko, Zbečno č.p. 5
- AOPK Správa CHKO Křivoklátsko – závazné souhlasné stanovisko k zásahu do VKP
č.j. SR/1903/SC/2016-2, ze dne 25.11.2016
- AOPK Správa CHKO Křivoklátsko – závazné stanovisko, č. j. 01672/KV/2015, ze dne 14. 07. 2015
- Povodí Vltavy, s. p. – sdělení správce povodí, zn. 36794/2015/342/Pa ze dne 15. 07. 2015
- ČRS – stanovisko k projektové dokumentaci, č. j. 1121/2015, ze dne 03. 08. 2015
- ČRS MO Zdice – souhlasné vyjádření, ze dne 08. 07. 2015
Vyjádření k sítím
- Aktualizované Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT ze dne 08. 11. 2016, č. j. 0200521269,
- Aktualizované Sdělení, situační výkres k existenci sítí ČEZ Distribuce a.s., ze dne 08. 11. 2016, č. j. 0100655534, podmínky pro práce v ochranných pásmech
- O2 – vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací, č. j. 605664/15, ze dne 25. 05. 2015
- RWE č. j. 5001121662, ze dne 25. 05. 2015

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Zdeněk Šašek
Místo plnění: k.ú. Kublov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 142 286 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OP Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky