Veřejná zakázka: BP Chotouňský potok ř. km 0,100-1,300

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8295
Systémové číslo: P17V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 954/2016/044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.01.2017
Nabídku podat do: 12.01.2017 09:30
Otevírání obálek: 12.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Chotouňský potok ř. km 0,100-1,300
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu toku. V trase koryta vodního toku se nachází vzrostlé stromy zasahující do průtočného profilu koryta nebo dřeviny ohrožující sousední nemovitosti a bezpečnost osob. Údržba je plánována částečně na pozemcích soukromých vlastníků, částečně na pozemcích objednatele. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude zhotovitelem odkoupena za minimální ceny uvedené v návrhu smlouvy o dílo.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou. Některé z kácených dřevin je možné označit za rizikové - leží v sousedství nemovitostí, komunikací a vedení inž. sítí. U těchto je předpoklad postupného kácení.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Zhotovitel je povinen se řídit podmínkami vydanými orgány státní správy, samosprávy, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v stanoviscích a vyjádřeních (dokladová část PD).


Místo plnění: Jílové u Prahy, Borek nad Sázavou a Kamenný Přívoz

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 314 305 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky