Veřejná zakázka: Švábenický p. - Švábenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8331
Systémové číslo: P17V00000039
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.03.2016
Nabídku podat do: 18.03.2016 09:00
Otevírání obálek: 18.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Švábenický p. - Švábenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zájmová oblast se nachází v intravilánu obce Švábenice. Staveniště je přístupné z místní komunikace. Staveniště tvoří vlastní tok Švábenického potoka p.č. 3943/2. Staveniště se nachází v ochranném pásmu silnice III/4284 Švábenice – Ivanovice na Hané. Dále staveniště kříží plynovod, telekomunikační kabel, nadzemní vedení NN a vodovodní řad. Všechny inženýrské sítě musí být před zahájením stavebních prací vytyčeny příslušnými správci sítí a musí být dodrženy podmínky dané ve vyjádřeních jednotlivých správců. Téměř celé staveniště je přístupné z místních komunikací. Pouze část v km 4,600 – 4,650 a 5,075 – 5,144 je nepřístupná pro stavební mechanizaci. Vodorovný přesun vytěžených sedimentů bude proveden přehozem. Tato skutečnost je zohledněna ve výkazu výměr a v rozpočtu. Projektová dokumentace řeší vytěžení nánosů z průtočného profilu Švábenického potoka ve dvou úsecích, a to v km 4,500 - 4,800 a 5,075 - 5,144.Jedná se o odstranění nánosů z průtočného profilu koryta. Případná oprava podélného opevnění koryta bude řešena v další etapě až na základě posouzení skutečného poškození. Směrové poměry nebudou při stavbě měněny, protože budou odstraněny pouze nánosy. Směrové poměry jsou dány původní stavbou a stávajícím opevněním břehů. V opravované části zůstane zachován původní sklon nivelety dna, který je v dolním úseku 0,8 %, v horním úseku 0,53 %. Niveleta dna je dána podélným opevněním koryta. Výkopek (sediment) bude likvidován odvozem a uložením na lokalitu pískovna v Orlovicích, vzdálenost cca 8 km, vč. všech skládkou požadovaných rozborů a poplatků.
1.Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Švábenický p. Švábenice“, zpracované Ing. Jaroslav Gric, 36, Hromádkova 22, 636 00 Brno, IČO: 134 22 642, ČKAIT 1000451 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2.Stavba bude realizována dle projektové dokumentace a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú Švábenice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 359 773 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky