Veřejná zakázka: VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8358
Systémové číslo: P17V00000066
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-002254
Datum zahájení: 24.01.2017
Nabídku podat do: 28.02.2017 09:00
Otevírání obálek: 28.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční i neinvestiční stavební práce charakteru malých vodních nádrží.
Předmětem stavby je úprava přelivných hran vodní nádrže (dále jen „VN“) za účelem zvýšení retenční schopnosti nádrže, dále odbahnění nádrže s cílem obnovení původní nivelety dna a provedení průcezné hrázky se sedimentačním prostorem v zadní části nádrže pro potřebu zpomalení zanášení VN splaveninami. Výše uvedenými opatřeními dojde ke zvýšení protipovodňové ochrany zastavěného území pod vodní nádrží.
Stavba je rozdělena na 3 stavební objekty, z toho objekt SO 03 je tvořen podobjektem SO 03.1 a SO 03.2 (neinvestiční a investiční část).
SO 01 a podobjekt SO 03.2 jsou investiční, celý SO 02 a podobjekt SO 03.1 mají charakter oprav (údržby). Bližší popis technického řešení této stavby je uveden v projektové dokumentaci.

Nádrž je v současné době vypuštěna (od října 2016). Při vypouštění byl proveden odlov a transfer zvláště chráněných druhů živočichů dle povolení výjimky. Do zahájení realizace zakázky bud provedeno objednatelem rovněž odstranění veškerých dřevin navržených ke kácení dle projektové dokumentace.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby „VN Sedlinka – odbahnění a úprava přelivných hran VN“, zpracované v červnu 2016, včetně aktualizace z prosince 2016, firmou AGPOL s. r. o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, zodpovědný projektant Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. Při realizaci prací budou dodrženy podmínky stanovené mimo jiné ve Stavebním povolení č. j. MMOP 105970/2016 ze dne 21. 9. 2016 a č. j. MMOP 136114/2016 z 2. 12. 2016, vydané Magistrátem města Opava, odborem životního prostředí. Dále budou respektovány podmínky rozhodnutí a vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a také podmínky zadavatele.
Místo plnění: IDVT: 10214986, k. ú.: Suché Lazce, okres: Opava, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 47 664 673 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s. r. o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky