Veřejná zakázka: LC Výrovka II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8388
Systémové číslo: P17V00000096
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-008424
Datum zahájení: 03.02.2017
Nabídku podat do: 22.02.2017 09:00
Otevírání obálek: 22.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Výrovka II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Povrch stávající linky byl místně upraven štěrkem a kameny, úprava je znehodnocena promísením s podložními jemnozrnnými zeminami a rozbředlá působením povrchové vody. Nad terén vstupují četné balvany. V aktivní zóně vozovky se pod povrchovou vrstvou nacházejí hlinité a jílovité písky, místy i jíly. Jedná se o zeminy namrzavé.
Tyto zeminy je nutné odstranit z povrchu cesty v tl. 20,- cm, provést vyrovnání a zhutnění povrchu. V km 0,00 – 0,802 bude položena separační geotextilie např. Geofiltex 63/40.
Do úrovně zemní pláně bude položena hutněná vrstva z dovezené nenamrzavé kamenité zeminy, v mocnosti 30,- cm. V projektu je uvažován nákup kamenité skrývky v nejbližším lomu.
Na takto upravenou a zhutněnou zemní pláň ( Edef2 = 45 MPa ) bude položena konstrukce vozovky:
- posyp lomovými výsivkami 2 x 30 kg/m2
- kamenivo drcené fce 32 – 63 100 mm
- vibrovaný štěrk 150 mm
- štěrkodrť fce 0 – 63 200 mm
Celkem 450 mm
Zatrubňované hospodářské sjezdy jsou navrženy z trub PVC korugovaných SN 8, DN 400. Čela dl. 2,- m budou vyzděna z lomového kamene, římsy dl. 2 ,- m budou z prostého betonu C 16/20, propustky z trub PVC korugovaných SN 8 DN 600. Čela v dl. 3,- m budou vyzděna z lomového kamene, římsy dl. 3,- m z žel. betonu C 16/20 – XS1, výztuž z oceli 10505 ( R12 ).
Vtoky a výtoky propustků budou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože.

Místo plnění: parcela č. 375/3 v kat. území Pivonice u Pohorské Vsi.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 436 187 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky