Veřejná zakázka: BP Chalupský potok ř.km 0,500-0,850

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8435
Systémové číslo: P17V00000143
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.02.2017
Nabídku podat do: 09.03.2017 07:30
Otevírání obálek: 09.03.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Chalupský potok ř.km 0,500-0,850
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na Chalupském potoce v intravilánu a extravilánu obce Chalupy, v úseku 0,500 – 0,850 – úsek od silničního mostu v obci Chalupy až po mostek v pastvinách.
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Chalupského potoka, včetně odstranění napadané dřevní hmoty, pláví, nápěchů z koryta toku. Kmeny stromů budou odvětveny, rozmanipulovány, křoviny, větve a dřevní hmota z nápěchů, pláví bude spálena. Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p. i jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Chalupský potok, ř.km 0,500-0,850", vypracované Ing. Vladimírem Kypetem, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny částečně v intravilánu obce, v blízkosti komunikace, v lokalitě se nachází vedení ČEZ Distribuce a.s. NN a stanice NN, síť elektronických komunikací CETIN a.s. včetně jejich ochranných pásem. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- Závazné stanovisko zásahu do VKP, OŽP MěÚ Domažlice, č.j. MeDO-63314/2016-Sla-DS ze dne 20. 10. 2016;
- Vyjádření Městského úřadu ve Kdyni, č.j. výst. 332/16/V ze dne 6. 9. 2016
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje k záměru údržby břehového porostu, č.j. ŽP/16955/16 ze dne 20. 10. 2016
- Vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., č.j. 393/16 ze dne 21. 10. 2016
Vyjádření k sítím
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 5. 10. 2016
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 5. 10. 2016
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 5. 10. 2016
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 5. 10. 2016
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 6. 10. 2016
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Jana Tomková
Místo plnění: k.ú. Chalupy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 86 582 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky