Veřejná zakázka: BP Mýto, BP Studánka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8440
Systémové číslo: P17V00000148
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.02.2017
Nabídku podat do: 13.03.2017 07:30
Otevírání obálek: 13.03.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Mýto, BP Studánka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehových porostů toků v obcích Mýto a Studánka v těchto úsecích:
SO 01 BP Mýto: 0,850-1,250 (pod silnicí Tachov-Mýto)
SO 02 BP Studánka: 0,250-0,550 (intravilán obce, od ČOV po silnici Tachov-Studánka)
V rámci akce budou odstraněny dřeviny odumřelé, neperspektivní, napadené houbovým onemocněním, omezující volný odtok povrchové vody, polomy, vývraty, přehoustlé a dřeviny vykloněné nad sousední pozemky, veřejné komunikace a vzdušné vedení. Součástí údržby je odstranění rizikových dřevin speciální technikou. Dřeviny určené ke kácení a vývraty k odstranění jsou označeny oranžovou reflexní barvou. Je-li požadováno odstranění větví, je místo řezu naznačeno oranžovou čarou. Bude provedeno shrabání spláví z koryta toku, uložení na hromady a spálení po zaschnutí.
Údržba je plánována na pozemcích ČR-SPÚ, obcí a jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „BP Mýto, BP Studánka", 02/2017.
Práce budou prováděny částečně v zastavěném území obce, podél komunikace a v OP vzdušného vedení. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech, obcí a vlastníků (uživatelů) pozemků.
Manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků dle jednotlivých vlastníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit LČR s.p., bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy.
Vstupy na pozemky budou projednány s vlastníky/uživateli pozemků, za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného převzetí pozemků vlastníky/uživateli.
K akci byly vydány následující doklady:
- Stanovisko k zásahu do VKP, MěÚ Tachov, čj. 10714/2016-OŽP/TC z 12.12.2016
- Vyjádření Město Tachov, MO, čj. 11056/2016-MO/TC z 04.01.2017
- Vyjádření Město Tachov, IO, čj. 10206/2016-IO/TC z 15.12.2016
- Vyjádření SÚSPK, čj. 99/17/SÚSPK-T/17 z 09.01.2017
- SPÚ, KPÚPK, pobočka Tachov, čj. SPÚ/639394/16-Čer z 02.01.2017
- Vyjádření Lučina-Studánka z 20.12.2016
- Vyjádření ČEZ Distribuce č. 0199695475 z 11.02.2017 (DOJDE KE STŘETU - Mýto)
- Vyjádření ČEZ Distribuce č. 0199695468 z 11.02.2017 (DOJDE KE STŘETU - Studánka)
- Vyjádření ČEZ ICT č. 0200555985 z 11.02.2017 (Mýto)
- Vyjádření ČEZ ICT č. 0200555979 z 11.02.2017 (Studánka)


Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Mýto u Tachova, k.ú. Studánka u Tachova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 170 389 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky