Veřejná zakázka: Chobot km 0,493-2,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8442
Systémové číslo: P17V00000150
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.02.2017
Nabídku podat do: 07.03.2017 10:00
Otevírání obálek: 07.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chobot km 0,493-2,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětné investiční stavební práce budou spočívat v pomístní stabilizaci koryta toku v úseku vymezeném ř. km 1,188 až 1,281. Dle PD je navrženo odstranění stávající bariéry ze starých betonových sloupů, která nevhodně zvyšuje dno toku a způsobuje zaplavování okolních pozemků a její nahrazení 2 novými stupni. První stupeň o výšce 1,4 m (mezi přelivem a prahem vývaru) je navržen v km 1,249. Stupeň bude předsunutý před stávající bariéru o cca 8 m z důvodu jednodušší výstavby a menšího rozsahu zemních prací. Bude proveden jako betonový s kamenným obkladem. Druhý nový stupeň bude vybudován v km 1,272. Návrh tohoto stupně je vyvolán úpravou (prohloubením) nivelety dna koryta v zájmovém úseku a nutností navázání na stávající koryto. Nad ním bude provedeno navázání dna v místě stávajícího brodu v km 1,283. Konstrukčně je stupeň rovněž navržen jako betonový s kamenným obkladem na lícní straně a v koruně. Součástí úpravy koryta v horním úseku je rovněž výstavba úrovňových pásů v km 1,191, 1,212, 1,238, 1,266 a 1,279 a stabilizace břehů rovnaninou z lomového kamene. Projektem původně navrhovaný spodní úsek toku ř. km 0,790-0,856 k úpravě nebude realizován z důvodu nesouhlasu vlastníka dotčených pozemků s jejich prodejem, není předmětem zadání této zakázky!

Zakázka se skládá z jednoho stavebního objektu:
• SO 01 – Úprava koryta (investice)
V projektové dokumentaci zmiňovaný stavební objekt SO 02 (Kácení dřevin) bude realizován samostatně v předstihu. Není tedy předmětem zadání této zakázky!

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP s názvem „Chobot km 0,493-2,000“ vypracované projekční firmou HydroIdea, s. r. o. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
Místo plnění: IDVT: 10212889, k. ú.: Pstruží, okres: Frýdek-Místek, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 102 095 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s. r. o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky