Veřejná zakázka: Hučivá Desná km 2,640-2,900 a 4,050-4,130

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8443
Systémové číslo: P17V00000151
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-014950
Datum zahájení: 23.02.2017
Nabídku podat do: 14.03.2017 09:00
Otevírání obálek: 14.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hučivá Desná km 2,640-2,900 a 4,050-4,130
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a rekonstrukce stávajících příčných objektů, obnovení stability koryta s utlumením kinetické energie pod příčnými objekty, zvýšení hydraulické drsnosti dna s fixací nivelety stabilizačními pružnými prvky k zajištění stability koryta toku, omezení transportu splavenin a plavenin tokem, a z toho vyplývající ochranu přilehlých lesních pozemků a protipovodňovou ochranu níže položené obce.

SO A: ř. km 2,638-2,936
SO A1: ( investiční část)
- Dnový stabilizační balvanitý objekt h. v. 0,4 m: 5 ks
- Spádový balvanitý objekt h. v. 0,9 m: 3 ks
- Skluzový spádový příčný balvanitý objekt h. v. 1,30 m: 4 ks
SO A2: (neinvestiční část)
- Oprava příčného objektu: 1 ks

SO B: ř. km 4,015-4,137
SO B1: ( investiční část)
- Spádový balvanitý objekt h. v. 0,9 m: 2 ks
- Skluzový spádový příčný balvanitý objekt h. v. 1,30 m: 2 ks
SO B2: (neinvestiční část)
- Oprava příčného objektu: 2 ks
Oprava příčných objektů bude prováděná stříkaným betonem, tzv. torkretáží.
Upozornění:
- lokalita, ve které je stavba umístěna, leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
- stavba se nachází v Ptačí oblasti Jeseníky a na území Evropsky významné lokality Keprník, které jsou součástí soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000
- stavba se nachází v ochranném pásmu významného povrchového vodního zdroje (pásmu hygienické ochrany vodárenského dnového odběru povrchové vody v km 1,437 Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., v Šumperku)
- v lokalitě se vyskytuje zvláště chráněný druh živočicha vedený v kategorii ohrožený – vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopust)
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Hučivá Desná km 2,640-2,900 a 4,050-4,130“, zpracované firmou MARESA, s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť, ing. Josefem Marešem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby.
Stavba bude realizována dle podmínek Stavebního povolení vydaného MěÚ Šumperk, č.j. MUSP 85460/2016 ze dne 24.8.2016, NMP 9.9.2016 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Kouty nad Desnou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 951 734 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s. r. o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky