Veřejná zakázka: BP Skořický potok ř.km 1,020-1,810 k.ú. Mirošov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 8460
Systémové číslo: P17V00000168
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.03.2017
Nabídku podat do: 16.03.2017 07:30
Otevírání obálek: 16.03.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Skořický potok ř.km 1,020-1,810 k.ú. Mirošov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na Skořickém potoce v intravilánu obce Mirošov.
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Skořického potoka, včetně vyčištění koryta od dřevní hmoty, likvidace dřevní hmoty a úklid dotčených pozemků. Bude provedeno směrové kácení u stromů s průměrem větším 30cm v řezu na pařezu. Dále bude provedeno rozmanipulování dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků, kompletní likvidace větví a stromů do pr. 7cm bude provedena vhodnou technologií – spálením na místě, nebo stěpkováním. Při štěpkování bude štěpka rovnoměrně rozprostřena nad břehovou hranou mimo splavitelné území, nebo bude odvezena na skládku. Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s. p. i jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Skořický potok ř. km 1,020 – 1,810 k.ú. Mirošov", vypracované Ing. Vladimírem Kypetem, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno (korespondenční adresa: Ing. Vladimír Kypet, Venhudova 29, 613 00 Brno)
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v intravilánu obce Mirošov. V lokalitě se nachází vedení ČEZ Distribuce a.s. podzemní i nadzemní síť NN, nadzemní síť VN a stanice NN, ochranné pásmo nebo telekomunikační infrastruktura CETIN, vodovod a kanalizace Vodárenské spol. Sokolov, s.r.o., plynárenská zařízení a plynovodní přípojky Gas Net, s.r.o.. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov a staveb a objektů v korytě potoka.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- MěÚ Rokycany – koordinované stanovisko zn. MeRo/5689/OŽP/16 ze dne 22.2.2017
- Vyjádření k zásahu do významného krajinného prvku, zn. MeRo/6369-1/OŽP/16 z 12.12. 2016
- oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les zaslané Městskému úřadu Rokycany, odbor životního prostředí ze dne 23.2.2017
- KÚ Plzeňského kraje Vyjádření k záměru údržby BP Skořického potoka v ř. km 1,020-1,810 v k.ú. Mirošov z hlediska výskytu ZCHDŽ, č. j. ŽP/188163/16, ze dne 10. 11. 2016
- Vyjádření České společnosti pro ochranu netopýrů z 26.1.2017
- Město Mirošov vyjádření k projektové dokumentaci,
- vyjádření ČRS, zn. 436/16 ze dne 2.12.2016
- vyjádření Povodí Vltavy ze dne 8.11.2016 č.j. 59230/2016/342/Pa
Vyjádření k sítím
- Sdělení o existenci sítí ČEZ ITC ze dne 12. 11. 2016, č. j. 0200522989
- Sdělení, ČEZ Distribuce a.s., ze dne 12.11. 2016, č. j. 0100657557
- CETIN č. j. 754936/16 ze dne 12.11. 2016
- Gas Net, s.r.o. č.j. 5001409333, ze dne 12.10.2016 – nachází se plynárenská zařízení a plynovodní přípojky
- Vodafone – souhlas s realizací, zn. MW000005206721261 z 12.11.2016
- T-Mobile nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou č.j. E31970/16 ze dne 12.11. 2016
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,vyjádření - nachází se vodovod a kanalizace č.j. ŽP/16955/16 ze dne 20.10. 2016
- České radiokomunikace – vyjádření – nedojde ke styku, zn. UPTS/OS/158882/2016, ze dne 21.11. 2016
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., souhlas s provedením zásahu, č.j. 11576/2016-SZDC-OR_PLZOPS-506/Kov z 23.11.2016
- Město Mirošov sdělení k existenci sítí, č.j. 1575/2016/MIR/STAR ze dne 25.11.2016
- ČD Telematika Souhrnné stanovisko k existenci komunikačních vedení a zařízení ve správě ČD- Telematika a.s. č.j. 1201614763
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Zdeněk Šašek
Místo plnění: obec Mirošov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 386 942 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. , ST OP Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy