Veřejná zakázka: BP Rakovec - výsadba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8489
Systémové číslo: P17V00000197
Evidenční číslo zadavatele: 957/2017/009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.03.2017
Nabídku podat do: 20.03.2017 09:30
Otevírání obálek: 20.03.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Rakovec - výsadba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V roce 2016 byla na vodním toku Rakovec realizována akce VHÚ Rakovec. V rámci této akce bylo na vodním toku provedeno odstranění části náletových dřevin, které povolil příslušný orgán přírody, tj. Obec Postřelmov rozhodnutím č.j. OUPost/727/2016/Pe ze dne 17.6.2016. Obec Postřelmov jako kompenzaci za odstraněné dřeviny ve vydaném rozhodnutí uložila provedení náhradní výsadby dřevin v počtu 500 ks keřů na pozemek p.č. 1772/9, v k.ú. Postřelmov (vlastník pozemku Obec Postřelmov) nejpozději v termínu do 30.4.2017. Současně byla uložena následná péče o vysazené dřeviny, která bude probíhat v intervalu tří let od roku dokončení. Na základě terénního šetření ze dne 21.10.2016 bylo zjištěno, že na pozemku p.č. 1772/9 v k.ú. Postřelmov není dostatečný prostor pro dosadbu 500 ks dřevin z uložené náhradní výsadby dle výše uvedeného rozhodnutí a z toho důvodu bylo toto rozhodnutí doplnila obec Postřelmov o sdělení, že uložená výsadba 500 ks keřů bude realizována na pozemcích p.č. 1787/38 a p.č. 1809/12, k.ú. Postřelmov (vlastník pozemku ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR). Rozsah bude proveden dle PD zpracovaného Mgr. Stanislavou Čížkovou, bydliště Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy.
Výsadba souvisí s provedenou akcí VHÚ Rakovec na vodním toku:

Vodní tok: Rakovec
IDVT: 10219542
ČHP: 4-10-01-0990
k. ú.: Postřelmov
ř. km: 2,500-3,200

Při plánované výsadbě nedojde v zájmovém území k takovému pohybu mechanizačních prostředků, který by při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů negativně ovlivnil životní prostředí. V průběhu terénních pochůzek nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace "BP Rakovec - výsadba", zpracované Mgr. Stanislavou Čížkovou, Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy, IČO: 76562042 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Postřelmov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 122 505 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky