Veřejná zakázka: BP Výsadba - rajon 710

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8507
Systémové číslo: P17V00000215
Evidenční číslo zadavatele: 957/2017/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.03.2017
Nabídku podat do: 24.03.2017 09:00
Otevírání obálek: 24.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Výsadba - rajon 710
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výsadba bude provedena celkově ve čtyřech lokalitách na třech vodních tocích, z toho na Července a Rokytence v roce 2017, na Jasenici (po ukončení právě probíhajících stavebních prací) v roce 2018.

Vodní tok: Červenka
IDVT: 10191605
ČHP: 4-11-01-0610
k. ú.: Vsetín
ř. km: 1,400
V roce 2015 byla na tomto toku dokončena stavba „Červenka, km 1,400“, v rámci které došlo k sanaci břehové nátrže a pokácení stromů a keřů na obou březích, které povolil příslušný orgán přírody, tj. Městský úřad Vsetín rozhodnutím č.j. MUVS 12690/2015 OŽP ze dne 30.3.2015. Městský úřad jako kompenzaci za odstraněné dřeviny ve vydaném rozhodnutí uložil provedení náhradní výsadby dřevin v počtu 9 ks stromů na pozemek p.č. 14617, v k.ú. Vsetín (vlastník pozemku ČR – Lesy ČR).

Vodní tok: Rokytenka
IDVT: 10188646
ČHP: 4-11-01-0680
k. ú.: Lhota u Vsetína
ř. km: 4,760-4,870
V roce 2015 byla na tomto toku dokončena stavba „Rokytenka ve Lhotě u Vsetína-samotížné zdi“, v rámci které došlo k opravě opěrné zdi a pokácení stromů a keřů na obou březích. Vzhledem k rozsahu kácení, bylo dohodnuto s obcí Lhota u Vsetína o zpětné výsadbě stromů a keřů a oživení opravené opěrné zdi popínavými rostlinami. Výsadba bude realizována na pozemku p.č. 2162/21 k.ú. Lhota u Vsetína (vlastník pozemku ČR – Lesy ČR).

Vodní tok: Jasenice
IDVT: 10284314
ČHP: 4-11-01-0620
k. ú.: Vsetín
ř. km: 0,000-0,250, 0,300-1,100
V roce 2016 započaly na tomto toku stavební práce v rámci akce „Jasenice km 0,000-1,120“, v rámci které došlo k pokácení stromů a keřů na obou březích, které povolil příslušný orgán přírody, tj. Městský úřad Vsetín rozhodnutím č.j. MUVS-S/40425/2015 OŽP ze dne 7.10. 2015. Městský úřad jako kompenzaci za odstraněné dřeviny ve vydaném rozhodnutí uložil provedení náhradní výsadby dřevin v počtu 21 ks stromů na pozemek p.č. 14613, v k.ú. Vsetín (vlastník pozemku ČR – Lesy ČR). Bude provedena také výsadba na pozemcích p.č. 6147, 6148 a 6149, v k.ú. Vsetín (vlastník pozemku ČR – Státní pozemkový úřad, budoucí převod na Lesy ČR).

Chemické ošetření plochy před výsadbou Roundupem nebude provedeno.

Současně byla uložena následná péče o vysazené dřeviny, která bude probíhat v intervalu pěti let od roku dokončení díla.

Při plánované výsadbě nedojde v zájmovém území k takovému pohybu mechanizačních prostředků, který by při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů negativně ovlivnil životní prostředí. V průběhu terénních pochůzek nebyly v zájmových biotopech zjištěn výskyt chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace "Projekt vegetačních úprav dílčích úseků na toku Rokytenka v obci Lhota u Vsetína, na toku Červenka a na toku Jasenice ve Vsetíně", zpracované Ing. et Ing. Oldřichem Karbanem, Družba 1193, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 74300814 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Vsetín, Lhota u Vsetína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 310 023 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky