Veřejná zakázka: Dusíkův potok v ř. km 0,000-0,200

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8519
Systémové číslo: P17V00000227
Evidenční číslo zadavatele: S954/2017/008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.02.2017
Nabídku podat do: 08.03.2017 09:30
Otevírání obálek: 08.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dusíkův potok v ř. km 0,000-0,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky: jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce – upravený úsek Dusíkova potoka v délce 0,190 km. Z toho je část ve staničení 0,042-0,078 krytá z betonových rámů – není předmětem opravy. Stavební úpravy a opravy proběhnou na dotčených pozemcích p.č. 201/4 a 205/5, vodní plocha a koryto vodního toku. Stavba slouží pro bezeškodné odvádění povrchových vod v zastavěné části města Týn nad Vltavou. Stavební práce jsou se týkají opravy poškozeného kamenného opevnění dna a pobřežních zdí koryta. Práce se převážně týkají vysekání starých poškozených spár a provedení nového spárování stávajících dlažeb dna a konstrukcí pobřežních zdí. Dno v úseku od vtoku do rámů k poslednímu kamennému stupni v ř. km 0,174 bude pročištěno od organických naplavenin (rozkládajícího se listí) v množství 3,1 m3. Na krátkých úsecích došlo vlivem zvýšených průtoků k vytrhání a odplavení kamenné dlažby dna a to v ř. km 0,116 – 0,123; 0,146 – 0,147 a 0,168 – 0,176. K závažnému poškození kamenných zdí došlo v ř. km 0,116 – 0,119; 0,132 – 0,135 a 0,153 – 0,157. Odplavená dlažba dna bude v uvedených úsecích nahrazena novou konstrukcí z lomového kamene. Porušené zdivo bočních zdí v ř. km bude vybouráno až na základ a znovu zhotoveno z očištěného kamene získaného při demolici stávajících zdí. Z bočních zdí bude v celé délce odstraněno poškozené betonové zhlaví a nahrazeno zhlavím novým o tloušťce 7 cm z mrazuvzdorného betonu 30/37 XF3. Nadbetonávka bude zpevněna sítí kari KA 16 o velikosti ok 100 x 100 mm tloušťky drátu 4 mm. V nově zbudovaném zhlaví budou po 5 m vytvořeny dilatační spáry s proříznutím ve vzdálenosti 5 m celým monolitickým souvrstvím. Dilatační spáry budou vyplněny pružným polyuretanovým tmelem. Bednění nadbetonávky bude řešeno oboustranným přišalováním stěn z prken a latí. Betonové prahy v ř. km 0,176 a 0,190 budou provedeny oboustranným bedněním, nikoliv do výkopu v terénu, ale na podkladní beton C 16/20 a. zahutněnou vrstvu štěrkodrti frakce 0 – 32 mm. Základové spáry prahů budou mít plný obdélníkový profil. Bednění bude použito systémové.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Dusíkův potok, ř.km 0,000-0,200, vypracované autorizovaným projektantem Ing. Karlem Meruňkou, Ekoservis – Václav Škopek, Široká 8, 370 01 České Budějovice a dále dle podmínek stanovených :
• Vyjádřením všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínek zadavatele
-Souhlasem s provedením ohlášené stavby OŽP MěÚ Týn nad Vltavou, pod č.j.: MÚT/13033/2016 ze dne 20.6.2016
-Závazné stanovisko k ochr. pásmu PUPFL vydané OŽP MěÚ Týn nad Vltavou pod č.j MÚT/10944/2016 ze dne 30.5.2016
-Závazné stanovisko k zásahu do VKP vydané OŽP MěÚ Týn nad Vltavou, spis. zn. MÚT/04152/2015/OŽP/P ze dne 12.3.2015
-Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vydané OŽP MěÚ Týn nad Vltavu, spis. značka: MÚT/10218/2016/OŽP/P ze dne 6.6.2016
-Stanovisko KÚ JčK, OŽPZL České Budějovice, k vlivu záměru stavby na ochranu EVL a ptačích oblastí, pod č.j.: KUJCK 5201/2015/OZZL ze dne 23.1.2015
-Vyjádření stanoviska KÚ Jčk OŽPZL k posouzení vlivu na životní prostředí, pod č.j. KUJCK 6968/2015/OZZL ze dne 27.1.2015
-Souhrnné vyjádření OŽP MěÚ Týn nad Vltavou, pod č.j.: MÚT/01040/2015/OŽP/P ze dne 21.1.2015
-Vyjádření Lesní správa města Týn nad Vltavou, OLH
-Stanovisko Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava pod č.j.: 3304/2015-163 ze dne 20.1.2015
-Vyjádření ČRS, územní svaz Č.Budějovice pod č.j. 44/15 ze dne 20.1.2015
-Vyjádření správců sítí E-On, O2, Čevak, MO ČR – viz dokladová část PD
-Vyjádření CETIN Praha, pod č.j.: 685516/15 ze dne 9.9.2015

Práce, které budou provedeny v rozporu s některým vyjádřením, stanoviskem nebo rozhodnutím, nebudou investorem stavby převzaty.
Dle závazného stanoviska OŽP MěÚ Týn nad Vltavou , KÚ Jčk Č.Budějovice, nesmí být práce prováděny v období hnízdění ptáků (1.4. – 30.6.)

Místo plnění: Týn nad Vltavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 505 902 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky