Veřejná zakázka: BP Mítovský potok ř.km 2,800-5,380

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8547
Systémové číslo: P17V00000256
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.03.2017
Nabídku podat do: 07.04.2017 07:30
Otevírání obálek: 07.04.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Mítovský potok ř.km 2,800-5,380
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na Mítovském potoce v intravilánu a extravilánu obcí Mítov a Nové Mitrovice, v ř. km 2,800 – 5,380, od rybníka Kolařík v obci Nové Mitrovice po mostek ke kamenolomu pod obcí Mítov.
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Mítovského potoka, včetně odstranění napadané dřevní hmoty, pláví, nápěchů z koryta toku. Kmeny stromů budou odvětveny, rozmanipulovány, křoviny, větve a dřevní hmota z nápěchů, pláví bude v obci Nové Mitrovice spálena a v obci Mítov seštěpkována. Údržba je plánována na pozemcích jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Mítovský potok ř. km 2,800 – 5,380", vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Brojova16, 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v celých úsecích intravilánu obcí Mítov a Nové Mitrovice, v lokalitě se nachází vedení ČEZ Distribuce a.s. NN, VN, STANICE, vedení plynárenského zařízení RWE, vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu ČEVAK, a.s., síť elektronických komunikací O2 a.s. včetně jejich ochranných pásem. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.

K akci byly vydány následující doklady:

- kopii rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a zároveň souhlas obce s PD vydané Obecním úřadem Nové Mitrovice dne 13.2.2017 pod č. j. 54/2017,
- jakož i závazného stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydaného Správou CHKO Brdy dne 15.2.2017 pod č. j. SR/0199/SC/2017-3
a zároveň MÚ Blovice dne 14.2.2017 pod č.j. MUBlov 01804/17, jež je aktualizace stanoviska ze dne 1.12.2014 pod č.j. MUBlov 13516/14/ŽP/Dar,
- koordinované stanovisko ORP vydané MÚ Blovice dne 14.2.2017 pod č.j. MUBlov 01804/17, jež je aktualizace stanoviska ze dne 12.11.2014 pod č.j. MUBlov 13515/14,
- stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydaného Správou CHKO Brdy dne 15.2.2017 pod č. j. SR/0199/SC/2017-3
a zároveň KÚPK, OŽP dne 21.2.2017 pod č.j. ZP/1745/17, jež je aktualizací stanoviska ze dne 2.10.2014 pod č.j. ŽP/10268/14,
- závazné stanovisko z hlediska památkové péče dle § 14 odst. 3 památkového zákona vydaného MÚ Blovice, odbor správní a vnitřních věcí, oddělení školství a památkové péče dne 13.1.2015 pod č.j. MUBlov 16069/14/OŠ/Číž,
- souhlasy dotčených vlastníků s kácením (Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze; SJM Ing. Radoslav Ducháč a Ing. Ivana Ducháčová; SJM Vratislav Turek a Petra Turková; Růžena Štěrbová; Petr Vojáček a SJM Petr Vojáček a Iva Vojáčková; Věra Kalinová; Obec Nové Mitrovice)
- souhlasy vlastníků dotčených přístupem ke stavbě (MUDr. Eva Adámková; Aderditie s.r.o.; SJM
Ing. Jiří Bureš a Ing. Milena Burešová; Ing. Jaroslav Černý; Dana Sýkorová a Jiří Sýkora; Milan
Michálek; Michal Hauer; Pavel Hauer; SPÚ; SJM Jaroslav Pach a Dagmar Pachová; SJM Borm
Markus Alexander a Borm Andréová Blanka; František Šampalík)
Vyjádření k sítím
- Aktualizované Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT ze dne 15.3.2017, č.j. 0200571139,
- Aktualizované Sdělení, situační výkres k existenci sítí ČEZ Distribuce a.s., ze de 15.3.2017, č.j.0100713100, podmínky pro práce v ochranných pásmech
- Telefonica O2, a.s. ze dne 21.7.2014, č.j. 643146/14, situační výkres k existenci sítí, podmínky pro práce v ochranných pásmech, požádáno o aktualizaci
- RWE, a.s. ze dne 22.7.2014, zn. 500977277, situační výkres k existenci sítí, podmínky pro práce v ochranných pásmech, požádáno o aktualizaci
- ČEVAK, a.s., ze dne 12.9.2014, č.j. 014070004154, situační výkres k existenci sítí, požádáno o aktualizaci
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Ing. Daniela Jahodová
Místo plnění: k.ú. Mítov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 328 523 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, SUkova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky