Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC V Pekle

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8613
Systémové číslo: P17V00000319
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/157
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-018628
Datum zahájení: 19.04.2017
Nabídku podat do: 11.05.2017 09:00
Otevírání obálek: 11.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC V Pekle
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Celková délka cesty je 640,0 m šíře 4,0 m, vozovka 3,0 m, krajnice 2x0,5 m.
Příčný sklon jednostranný 3 %. Zemní práce jsou vzhledem ke konfiguraci terénu složité, sklony svahu zářezů 1:1,5, násypů 1:1,5. Zářezové a násypové svahy jsou sesvahovány, nejsou však ohumusovány ani osety travním semenem.
Typy řešení konstrukčních a provozních vrstev vozovky:
- A Stávající terén strhnut o cca 40 cm přeprofilován do požadovaných sklonů – na takto upravenou pláň budou pokládány geotextilie na které budou aplikovány štěrkové vrstvy dle výkresové části PD.

Odvodnění komunikace bude obnoveno popřípadě vytvořeno nové (podélné příkopy pod úrovní pláně), ke křížení odvodnění s tělesem komunikace bude rekonstruována trubní propust a nově navržena nová trubní propust DN 800.

Technický popis jednotlivých částí stavby

- lesní cesta odpovídá svými parametry typu 2L 4,0/20 dle ČSN 736108 Lesní dopravní síť.
- návrhová rychlost 20 km/h
- vozovka 3,0 m, dopravní prostor 4,0 m, v obloucích rozšíření ČSN 73 6108
- krajnice 2x0,5 m
- dl. 640,0 m
- Konstrukce vozovky typ A v celkové délce 640,0 m staničení m 0,00–640,0 m
- Propustek , bet. trouba DN 800 - 2 ks
- Hospodářské sjezdy bez propustku - 9 ks
- Hospodářské sjezdy s propustkem DN 400 - 9 ks

ZEMNÍ PRÁCE
Budou spočívat v postupném odtěžení svrchních vrstev stávajících cest na úroveň upravené pláně pro pokládku nových konstrukčních vrstev. Pláň bude profilována dle požadovaných příčných spádů jednotlivých úseků. Průměrná mocnost odtěžené vrstvy bude cca 40 cm. Výkopek bude odvezen na skládku.
Zemní práce jsou vzhledem ke konfiguraci terénu složité, sklony svahu zářezů 1:1,5 násypů 1:1,5. Zářezové a násypové svahy jsou sesvahovány, nejsou však ohumusovány ani osety travním semenem.

Rekonstrukce lesní cesty je koncipována jako mechanicky stabilizovaná vrstva, tedy kompozit složený z vrstev kameniva a stabilizačních geomříží. Ke stabilizaci podloží dochází díky zazubení zrn kameniva mezi žebra geomříže, nemůže tak docházet k laterálním posuvům na bázi vrstvy, díky čemuž jsou významně omezeny svislé deformace.
V návrhu stavby je předpokládána nízká únosnost podloží, zejména z důvodu povahy a zvodnění (rašeliny), voda bude mít na kvalitu zemin v podloží významný vliv. Pro účelu návrhu bylo uvažováno s hodnotou Edef2= 2,5 MPa.

Vytvořením příkopku dojde k odvodnění pláně, aby nedocházelo k zadržování vody v konstrukci.

Místo plnění: k.ú. Třeboň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 410 826 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky