Veřejná zakázka: Holomňa v Pašovicích, km 5,740-6,120 - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8664
Systémové číslo: P17V00000370
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.04.2017
Nabídku podat do: 18.04.2017 10:00
Otevírání obálek: 18.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Holomňa v Pašovicích, km 5,740-6,120 - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení údržbových prací koryta vodního toku Holomňa v ř. km 5,740-6,120.
Říčka Holomňa pramení u obce Velký Ořechov v blízkosti vrchu Za Dvorem (411 m n.m.) ve výšce 359 m n.m., protéká jihozápadním směrem přes obce Dobrkovice, Pašovice, Prakšice a Drslavice. Před vtokem do intravilánu Pašovic do ní zleva ústí Maršovský potok, na náměstí je do Holomni zprava sveden zatrubněný bezejmenný tok a v místě, kde opouští katastr obce, se do ní vlévá Dobřínský potok. Holomňa ústí zprava do řeky Olšavy ve výšce 197 m n.m. v ř. km 14,86. Průměrný sklon koryta toku je 13 ‰. Vodní tok Holomňa nemá na území obce Pašovice oficiálně stanovené záplavové území. Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Dále mohou toky vybřežovat v důsledku ucpání průtočných profilů. K této situaci může dojít na všech mostech a propustcích přes Holomni a její přítoky na území obce Pašovic.
V úseku ř.km 5,740-6,120 je koryto vodního toku Holomňa zaneseno sedimenty, které jsou překážkou znemožňující plynulý odtok vody již při průchodu menších povodňových vod. Hrozí zde vznik škody značného rozsahu, kdy může dojít k zaplavení okolních nemovitostí.
V současné době jsou v korytě toku uloženy sedimenty, tl. místy až 95 cm, které jsou prorostlé vegetací a snižují průtočnou kapacitu koryta toku. Průměrán tloušťka sedimentů v korytě vodního toku je cca 73 cm.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Holomňa v Pašovicích, km 5,740-6,120 - nánosy“" zpracované TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819, ČKAIT 1201995 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Pašovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 642 666 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky