Veřejná zakázka: Ondřejovický potok v km 0,000 - 1,800 - TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8709
Systémové číslo: P17V00000415
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/054
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.04.2017
Nabídku podat do: 05.05.2017 09:00
Otevírání obálek: 05.05.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ondřejovický potok v km 0,000 - 1,800 - TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování služeb odborně způsobilou osobou - výkonu technického dozoru stavebníka podle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění na vodohospodářské stavbě Ondřejovický potok v km 0,000-1,800.
Dodavatel je povinen při plnění zakázky řídit se platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění, zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění, a prováděcími předpisy k těmto zákonům.
Minimální požadavky na provádění technického dozoru stavby (dále jen „TDS“):
a) TDS bude vykonáván formou občasného technického dozoru s předpokládanou účastí na všech projednáváních. Občasným dozorem se rozumí účast TDS na předmětné stavbě dle potřeb, minimálně 3 dny v týdnu, bude-li vyvíjena stavební činnost.

b) Základní povinnosti TDS:

a. seznámit se se smlouvou o dílo (dále jen „SoD“) mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních prací, se zadávací dokumentací,
b. podrobně prostudovat PD, podmínky stavebního povolení a další rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, vynětí ze ZPF nebo PUPFL, souhlas se zásahem do VKP, podmínky vlastníků dotčených a sousedících pozemků atd.),
c. seznámit se s podmínkami přidělení dotace a dodržovat je,
d. zkontrolovat, zda je vydán souhlas se zásahem do VKP (souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích), případně výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, kontrolovat a dodržovat podmínky těchto rozhodnutí,
e. zkontrolovat zda je povoleno (oznámeno) kácení dřevin rostoucích mimo les a zda je na stavbě dodržováno,
f. provést fotodokumentaci stavu před zahájením prací (zejména stavu komunikací, sousedních nemovitostí, pozemků apod.),
g. oznámit SÚ předem termín zahájení prací (včetně dalších požadovaných náležitostí dle § 152 SZ),
h. zkontrolovat vytýčení stavby (přebírání dokladů o vytýčení stavby),
i. předání a převzetí staveniště stavby,
j. věcná kontrola dodávky výrobků, prací, služeb,
- kontrola souladu prováděných prací s PD, stavebním povolením a SoD,
- kontrola kvality prováděných prací,
- kontrola směrového a výškového umístění stavby,
- přejímání zakrývaných konstrukcí (např. základovou spáru), vyčištěné spáry zdiva apod.
k. kontrola časového průběhu prací (sleduje plnění termínů výstavby podle finančního a časového harmonogramu),
l. finanční kontrola, schvalování podkladů pro fakturaci (časová, věcná a cenová kontrola), porovnávání předložených soupisů prací se skutečně provedenými pracemi a potvrzováním soupisu svým podpisem,
m. řeší případné střety dodavatele s OÚ, MÚ, pobřežníky apod.,
n. jedná se SÚ, ohlašuje stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek a zjištěné závady, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
o. navrhuje změny stavby – konzultuje s projektantem, zhotovitelem, vodoprávním úřadem; o změnách vždy předem informuje zástupce ST, změny odsouhlasuje se zástupcem ST,
p. svolává a řídí kontrolní dny,
q. kontroluje záznamy ve SD, při každé kontrolní návštěvě stavby provádí zápis do SD, okamžitě reaguje na záznamy zhotovitele, průběžně odebírá 1. kopii SD (odběry zapisuje do SD),
r. zajišťuje podklady pro dodatky SoD – (dodatky - více i méně práce musí být podloženy zápisem ve SD a odsouhlaseny zástupcem ST,
s. případně žádá o změnu stavby před jejím dokončením apod.,
t. pořizuje fotodokumentaci postupu stavby, stavu sousedních nemovitostí, oplocení, komunikací apod.,
u. přejímá dokončené dílo (bez vad a nedodělků - dle uzavřené smlouvy o dílo), z přejímky pořizuje protokol,
v. spolupracuje a poskytuje součinnost s určeným koordinátorem BOZP,
w. zajištění podmínek pro průběh a ukončení prací, předání a převzetí dokončené stavby,
x. soustředění všech dokladů k přejímacímu řízení a organizace kolaudace,
y. obstarání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, včetně účasti na kolaudačním řízení.

Finanční náklady stavby: 26.186.542,00 Kč bez DPH

Místo plnění: IDVT 10211232, čhp 2-04-04-092, kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky