Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty Dědecká

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8750
Systémové číslo: P17V00000456
Evidenční číslo zadavatele: S6/2017/078
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.05.2017
Nabídku podat do: 05.06.2017 12:00
Otevírání obálek: 05.06.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty Dědecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z 2 hospodářských přejezdů.
- Plošná úprava (urovnání) a zhutněním pláně hospodářského přejezdu číslo 6.
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Strojní čištění celkem 7 stávajících podélných trubních propustků D do 500 mm, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 25 % DN.
- Čištění příkopů navazujících na stávající příčné a podélné trubní propustky.
- Čištění 2 stávajících nepoškozených čel podélných trubních propustků od nánosů a mechu.
- Bourání poškozených (utržených) čel z kamene a betonu u 2 stávajícího příčných trubních propustků a jednoho podélného trubního propustku DN do 500.
- Bourání nevyhovujícího podélného trubního propustku DN 400/16 000.
- Bourání 3 nevyhovujících příčných a jednoho podélného trubního propustku DN 600.
- Součástí zemních prací je úprava a prohloubení rýh pro položení 3 příčných trubních propustků DN 600 a hloubení rýh pro vyzdění jejich čel a pro položení dlažeb. Hloubení rýh zahrnuje i jejich částečný zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub), přičemž přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude náležitě rozprostřena.
- Součástí zemních prací je úprava a prohloubení rýhy pro položení podélného trubního propustku DN 600. Hloubení rýhy zahrnuje i její částečný zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub), přičemž přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude náležitě rozprostřena.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Strojní očištění stávajícího krytu vozovky a 2 hospodářských nájezdů (zametení).
- Nepravidelná (pomístní) poškození stávajícího povrchu vozovky (vyjeté koleje a neupravené výtluky) budou vyspraveny asfaltovým betonem ACO.
- Následovat bude aplikace spojovacího živičného postřiku a oprava povrchu dosavadního krytu pokládkou obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11 (včetně 2 hospodářských nájezdů).
- S užitím této technologie bude souviset i obnova plynulosti napojení opravené lesní cesty na 6 přilehlých hospodářských přejezdů, formou jejich doplnění kamenivem hrubým drceným a štěrkodrtí nebo pouze štěrkodrtí.
c) Ostatní konstrukce a práce:
- Zahrnují řezání stávajícího živičného krytu komunikace, s cílem napojit se na navazující povrchy (včetně odstranění podkladů).
- Dále se jedná o řezání spoje opraveného a stávajícího krytu komunikace, s cílem napojit se na navazující povrchy (včetně úpravy spáry v napojení na stávající komunikace aplikací těsnící zálivky).
- Do připravené podélné rýhy bude usazeno celkem 6 trub DN 600/1000, získaných z bourání stávajících nevyhovujících trubních propustků.
- Do 3 připravených příčných rýh bude na podkladní beton usazeno celkem 6 železobetonových trubek DN 600/2500, s obetonováním trub propustků betonem prostým.
- Znovu budou vyzděna čela 3 stávajících příčných trubních propustků DN 600 z lomového kamene pro vodní stavby a betonu. Čela budou doplněna o dlažbu na vtoku a výtoku z propustků.
- Znovu bude nutné vyzdít (opravit) poškozené vtokové čelo u stávajícího podélného trubního propustku DN 400 ve staničení 0,385 km, z lomového kamene pro vodní stavby a betonu.
- Znovu bude nutné vyzdít (opravit) poškozené výtokové čelo u stávajícího podélného trubního propustku DN 400 ve staničení 1,639 km, z lomového kamene pro vodní stavby a betonu. Dále bude nutné opravit dlažbu na vtoku a výtoku z tohoto propustku.
Místo plnění: Polesí Vacíkov, v katastrální území Vacíkov, pozemková parcela číslo 391/1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 488 257 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky