Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty K vojákům

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8785
Systémové číslo: P17V00000491
Evidenční číslo zadavatele: S6/2017/079
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.05.2017
Nabídku podat do: 12.06.2017 10:00
Otevírání obálek: 12.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty K vojákům
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic a z 3 hospodářských nájezdů.
- Plošná úprava (urovnání) a zhutněním pláně 3 hospodářských nájezdů.
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Strojní čištění stávajícího příčného trubního propustku DN 400/6.000, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 25 % DN.
- Strojní čištění 2 stávajících příčných trubních propustků D do 500 mm, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 50 % DN.
- Strojní čištění stávajícího příčného trubního propustku DN 400/8.000, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 75 % DN.
- Strojní čištění stávajícího příčného trubního propustku DN 600/6.000, provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 75 % DN.
- Čištění příkopů podél opravované lesní cesty, které navazují na stávající příčné trubní propustky.
- Čištění 5 stávajících nepoškozených čel příčných trubních propustků od nánosů a mechu, včetně navazujících dlažeb a jedné vtokové jímky.
- Bourání poškozeného (utrženého) vtokového čela z kamene a betonu, včetně navazující dlažby, u stávajícího příčného trubního propustku DN 600, ve staničení 0,694 km.
- Součástí zemních prací je i čištění otevřeného dlážděného výtokového koryta, ve staničení 1,014 km, od usazenin, přičemž odstraněné nánosy budou průběžně ukládány do vzdálenosti cca 3 m od koryta, kde budou náležitě rozprostřeny.

b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Strojní očištění stávajícího krytu vozovky a rozjezdu na začátku úpravy (zametení).
- Poškozená krajnice na úseku 0,930 – 0,945 km bude vyspravena (stabilizována) zhutněným lomovým odvalem.
- Celkem 3 úseky narušené vodní erozí budou vyspraveny (stabilizovány) zhutněnou štěrkodrtí, obdobně bude sanována erozní rýha v hospodářském nájezdu č. 5., ve staničení 1,065 km.
- Nepravidelná (pomístní) poškození stávajícího povrchu vozovky (vyjeté koleje a neupravené výtluky nacházející se na úseku 0,842 – 1,150 km) budou vyspravena asfaltovým recyklátem.
- Dále bude provedena aplikace infiltračního nátěru (0,000 – 0,842 km), po níž proběhne v celé délce lesní cesty pokládka podkladní vrstvy asfaltového betonu ACP 16, s následnou aplikací spojovacího živičného postřiku ze silniční emulze, po níž bude následovat pokládka obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11 (ABS).
- S užitím této technologie bude souviset i obnova plynulosti napojení opravené lesní cesty na 4 přilehlé hospodářské nájezdy, formou jejich doplnění štěrkodrtí.
- Provedeno bude i zpevnění krajnic štěrkodrtí, o tloušťce 120 mm.

c) Ostatní konstrukce a práce:
- Zahrnují řezání stávajícího živičného krytu komunikace, s cílem napojit se na navazující povrchy (včetně odstranění podkladů).
- Dále se jedná o řezání spoje opraveného a stávajícího krytu komunikace, s cílem napojit se na navazující povrch na začátku úpravy lesní cesty (včetně úpravy spáry v napojení na stávající komunikaci aplikací těsnící zálivky).
- Znovu bude vyzděno vtokové čelo stávajícího příčného trubního propustku DN 600 z lomového kamene pro vodní stavby a betonu. Čelo bude doplněno o dlažbu na vtoku do tohoto propustku.

Místo plnění: Polesí Olešovice, k.ú. Krhanice , p.p.č. 685/1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 926 924 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky