Veřejná zakázka: PD Lánský potok v km 7,700-10,100

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002491
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 884
Systémové číslo: P15V00000884
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/060
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.06.2012
Nabídku podat do: 12.07.2012 10:00
Otevírání obálek: 12.07.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Lánský potok v km 7,700-10,100
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace úpravy koryta Lánského potoka ve výše uvedené kilometráži v extravilánu obce Uhelná. Hlavním cílem navrženého opatření na úpravě vodního toku v daném úseku bude odstranění následků povodňových průtoků z června roku 2009 a zajištění stability koryta této části toku. Bude se jednat o opravu některých stávajících příčných objektů (kamenné stupně a přehrážka v km 8,551) a případnou výstavbu nových příčných objektů, které budou stabilizovat dno koryta toku. Podélné opevnění koryta bude provedeno jen v nejkritičtějších místech vodního toku.
Projektová dokumentace na výše uvedený vodní tok bude vyhotovena jako jednostupňová a to ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zajištění všech podkladů a průzkumů pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Bližší údaje k požadavkům na zpracování předmětné projektové dokumentace jsou uvedeny v zadávacím listu projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude minimálně členěna na tři stavební objekty:
• SO 01 Oprava v km 7,700-10,100
• SO 02 Investice v km 7,700-10,100
• SO 03 Oprava kamenné přehrážky v km 8,551

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky