Veřejná zakázka: LC Hořina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8841
Systémové číslo: P17V00000547
Evidenční číslo zadavatele: S911/2017/219
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.06.2017
Nabídku podat do: 04.07.2017 10:00
Otevírání obálek: 04.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hořina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Komunikace lesní cesty je navržena s neprašnou úpravou a nezpevněnou zemní krajnicí.
Výškové vedení nivelety je nad úrovní rostlého terénu, většinou v násypu. Lesní cesta je
navržena v šířce 3,5 m. Podélný sklon je navržen dle stávajících podmínek a příčné
sklony taktéž.
Současný stav – Lesní cesta je provedena z penetračního makadamu s asfaltovými nátěry a zadrcením drobným drceným kamenivem a zhutněním dle ČSN 736127-2 Stavba vozovek-Prolévané vrstvy-Část 2: Penetrační makadam.
Nový stav – bude provedeno očištění současného povrchu komunikace, následnou úpravou výškového vedení v projetých a propadlých kolejích, defektech krajnic a zhutněním pojezdy těžkého válce min. 8t. Na precizně očištěný povrch od veškerých nečistot (nejprve mechanicky-kartáči a následně tlakovou vodou) bude po oschnutí proveden asfaltový spojovací nátěr. Na tento bude provedena souvislá vrstva asfaltobetonu ACO 16 v tloušťce
6 centimetrů.
Jedná se rovněž o vybudování propusti v km 0,970 pod komunikací se zatrubněním korugovanou PVC DN 600 pro převod povrchových vod v místě, kde stávající následující propustek podmáčel část porostu. Vybudováním propusti bude voda svedena do příkopu kolem navazující linky směrem po svahu k vodoteči Hořina. Čela budou provedena z lomového kamene na MC na základech z betonu. Ve všech případech bude roura provedena do betonového sedla.
Součástí je rovněž zbudování hospodářského přejezdu DN 400 délky 6 m v km 2,189 s čely z lomového kamene na MC s vyspárováním. Hospodářský přejezd bude zbudován v místě, kde je současný sjezd do porostu a pro lepší převedení vod v podélném odvodnění.
V rámci opravy budou pročištěny stávající propustky vypsané v části „seznam stavebních prací dle staničení“, které byly při měření lesní cesty seznány jako zanesené sedimenty a po zimním období by mohly působit problém v odtokových poměrech.

Místo plnění: Velké Hheralltice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 979 897 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky