Veřejná zakázka: Jemčina O15

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8883
Systémové číslo: P17V00000589
Evidenční číslo zadavatele: S954/2017/049
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.06.2017
Nabídku podat do: 10.07.2017 12:00
Otevírání obálek: 10.07.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jemčina O15
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je členěna na 3 stavební objekty:
SO 01: Údržba břehových porostů : ř.km 0,000-1,141- odstranění dřevin nevhodně zasahujících do koryta toku a dřevin z důvodu stavební úpravy zatrubněné vodoteče
SO 02: Údržba koryta vodoteče: odstranění sedimentu z toku a odvoz na určené místo uložení- ř.km 0,0006-0,897
SO 03: Stavební úpravy zatrubněné stoky- stávající zatrubnění bude v délce 91m odstraněno a bude nahrazeno novým otevřeným korytem lichoběžníkového tvaru, nové koryto bude opevněno kamennou rovnaninou. Na novém korytě bude realizován jeden rámový propustek 2,0x1,0m délky 4,0m. Přebytečný výkopek bude odvezen na místo určení dle PD k vyrovnání terénu.

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Souhlasy vlastníků: Mgr. Jitka Čermáková- uložení výkopku a údržba BP, Panatran s.r.o., ÚZSVM- údržba BP, ČR AOPK- údržba BP, SPÚ- údržba BP, ÚZSVM- údržba BP, Jaroslav Čadek, Čermák- údržba BP, Jaroslav Čadek- smlouva na uložení sedimentu MěÚ J. Hradec, odbor výstavby a územního plánování-ohlášení- uložení výkopku ze dne 15.5.2017 pod č.j.: VÚP/24929/17/Šn MěÚ J. Hradec, OŽP- stanovisko OŽP ze dne 28.11.2016 pod č.j.: OŽP/54768/16/IN-1195
MěÚ J. Hradec, odbor rozvoje- odd. památkové péče-stanovisko ze dne 1.12.2016 pod č.j.: ROZ/54766/16/My
MěÚ J. Hradec- odbor dopravy- ze dne 9.11.2016 pod č.j.: DOP/54769/16/AN MěÚ J. Hradec - OŽP- souhlas k uložení sedimentů ze dne 16.1.2017 pod č.j.: OŽP/2820/17/Ko-033
MěÚ J. Hradec – OŽP- souhlas k využití lesního pozemku ze dne 19.12.2016 pod č.j.: OŽP/60213/16/Še MěÚ J. Hradec – OŽP- souhlas k využití lesního pozemku- výkopek, ze dne 9.5.2017 pod č.j.: OŽP/22473/17/Še
ČRS vyjádření ze dne 7.11.2016 pod č.j.: 1278/16 AOPK ČR- závazné stanovisko ze dne 22.11.2016 pod č.j.:01582/JC/16 Obecí úřad Hatín- vyjádření ke stavbě ze dne 16.2.2017 pod č.j.: 84/201
Obecí úřad Hatín- povolení ke kácení dřevin ze dne 16.2.2017 pod č.j.: 88/2017 Povodí Vltavy s.p.- vyjádření k akci ze dne 5.12.2016 pod č.j.: 58931/2016/142Le LČR s.p.- lesní správa- vyj. k záměru ze dne 23.11.2016 pod č.j.: LCR 193/00001550/2016 LČR s.p.- lesní správa- vyj. k uložení výkopku ze dne 24.4.2017 Krajský úřad JčK- nebude vydávat územní rozhodnutí- ze dne 23.11.2016 pod č.j.: KUJCK 151556/2016 MěÚ J. Hradec- vyjádření- nevydání územního souhlasu ze dne 25.11.2016 pod č.j.: VÚP/58980/16/Kr
MěÚ J. Hradec, OŽP- stavební povolení ze dne 31.1.2017 pod č.j. OŽP/5934/17/IN-118-nabytí právní moci dne 20.2.2017 E.ON-el.síť- vyj. k sítím ze dne 7.12.2016
E.ON-plyn- vyj. k sítím ze dne 17.8.2016 CETIN- vyj. k sítím ze dne 17.8.2016
ČEVAK a.s.- vyj. k sítím ze dne 17.8.2016 T Mobile- vyj. k sítím ze dne 17.8.2016
Vodafone CR a.s.- vyj. k sítím ze dne 17.8.2016

Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: k.ú. Hatín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 353 714 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky