Veřejná zakázka: PD PP Opavice km 23,5 - v km 0,000-1,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002502
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 889
Systémové číslo: P15V00000889
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/061
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.06.2012
Nabídku podat do: 12.07.2012 08:30
Otevírání obálek: 12.07.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD PP Opavice km 23,5 - v km 0,000-1,200
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace úpravy koryta bezejmenného pravobřežního přítoku Opavice v km 23,5 v obci Holčovice. Jedná se o nekatastrovaný vodní tok v k. ú. Holčovice, který teče po soukromých parcelách v zastavěném území obce Holčovice. Cílem úpravy toku bude podélná a příčná stabilizace koryta v nejkritičtějších místech vodního toku pro bezeškodný odtok přívalových či povodňových vod. V rámci projektové dokumentace budou zpracována taková opatření na vodním toku, která povedou k ochraně místní infrastruktury (komunikace, mosty), okolních pozemků a v neposlední řadě i k ochraně obyvatel v obci Holčovice. Projektová dokumentace na výše uvedený vodní tok bude vyhotovena jako jednostupňová a to ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zajištění všech podkladů a průzkumů pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Bližší údaje k požadavkům na zpracování předmětné projektové dokumentace jsou uvedeny v zadávacím listu projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude minimálně členěna na dva stavební objekty:
• SO 01 Úprava koryta
• SO 02 Kamenná přehrážka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky