Veřejná zakázka: Schwarzenberský plavební kanál km 7,6 – 9,4

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002517
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 891
Systémové číslo: P15V00000891
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/078
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 211804
Počátek běhu lhůt: 27.03.2012
Nabídku podat do: 24.04.2012 14:00
Otevírání obálek: 25.04.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Schwarzenberský plavební kanál km 7,6 – 9,4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.
Při provádění prací budou m.j. odstraněny pařezy stromů, kterými těleso plavebního kanálu zarostlo, odstranění plavenin a nánosů ze dna, budou rekonstruovány břehové zdi z rovnaného kamene, stávající propusty pod tělesem doprovodné cesty, obnovena stavidla, mosty (přejezdy) přes plavební kanál, zřízeno zatěsnění koryta plavebního kanálu v blízkosti hraničního potoka Ježová / Iglbach, rekonstruován propust na potoce Ježová / Iglbach (tzv. Dvojitý most) v profilu státních hranic s Rakouskou republikou, rozdělovací objekt na hraničním toku Ježová / Iglbach, atd.
Schwarzenberský plavební kanál je technickou památkou zapsanou ÚSKP pod reg.č. 14743/3-3714.
Stavba je rozdělena na dva objekty:
- objekt č. 1 – stavební úpravy na Schwarzenberském plavebním kanálu v úseku mimo státních hranic a jejich blízkosti. Tento objekt začíná v prostoru hlavního evropského rozvodí v bývalé osadě Růžový Vrch / Rosenhügel (lokalita zvaná dnes U Korandy) a končí u stavidel přes státní hranice. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství,
- objekt č. 2 - stavební úpravy v blízkosti státních hranic (tzv. Dvojitý most a navazující úsek, rozdělovací objekt na hraničním potoce Ježová / Iglbach). Při provádění těchto prací bude dotčeno i rakouské státní území. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Schwarzenberský plavební kanál km 7,6 – 9,4“, zpracované projekční firmou PROGES s. r. o., Rudolfovská 88, 370 01 České Budějovice. Stavba byla ohlášena 24. 2. 2011 MěÚ Český Krumlov a 6. 9. 2011 Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 133 363 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky