Veřejná zakázka: Obnova rybníčků na LS Český Krumlov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8969
Systémové číslo: P17V00000675
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/307
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.07.2017
Nabídku podat do: 02.08.2017 11:00
Otevírání obálek: 02.08.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova rybníčků na LS Český Krumlov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je: Rybník Horní,Zemní tůň,Rybník Dolní,Přístupová cesta,tůň Javorová.
Jsou navrženy zemní homogenní hráze rybníků, na návodním svahu opevněny kamenným pohozem, s přechodovým filtrem ze štěrkopísku. Sklon návodních líců je navržen 1:2,5. Vzdušní svahy ve sklonu 1:2,5 budou opevněny travním osetím. Hráze jsou zavázány do původního terénu, zbaveného humózní vrstvy. K vypouštění rybníků a k převedení nadměrných přítoků budou sloužit sdružené betonové vypouštěcí zařízení s předsazenými betonovými prefabrikovanými požeráky o vnitřních rozměrech 40x50 cm. Požeráky budou otevřené, dvoudlužové. Výpustní potrubí z požeráku do prostoru sdruženého zařízení bude plastové z PVC DN 300. Hlavní odtokové potrubí z navrhovaných sdružených zařízení bude z PVC DN 600.
Výustní objekty budou tvořeny kamennou zídkou z lomového kamene do betonu a opevněním břehu a dna v okolí výustí kamennou dlažbou.
Pro převedení větších průtoků ( přívalových vln ) budou sloužit sdružené objekty. Tyto objekty mají boční a zadní přelivné hrany, které jsou dimenzovány pro převedení přívalových vln Q100, které mají hodnotu pro danou lokalitu 0,60m3/s.
Zemní tůň:
Je navržena obnova dané zemní tůně.
Obnova zemní tůně spočívá v opravě stávajícího návodního u vzdušního svahu tělesa hráze, včetně přisypání svahu inertním materiálem a vyskládání tohoto svahu kamenným pohozem a vybudováním nového zemního průlehu.
Současně bude provedena obnova parametrů zemní tůně spočívající v odtěžení stávajícího materiálu.
Hráz je stávající zemní homogenní , návodní svah bude nově opevněn kamenným pohozem, s přechodovým filtrem ze štěrkopísku. Sklon návodního líce je navržen 1:2,5. Sklon vzdušního líce hráze je navržen 1:2,5, dojde k částečnému odtěžení stávajícího vzdušního svahu na navrhovaný sklon 1:2,5, a vzdušní líc bude po dokončení terénních úprav nově ohumusován.. Koruna hráze je plynule zavázána do okolního terénu a bude také vyrovnána na navrhovanou hodnotu 96,30 a ohumusována.
Hráz a okolní svahy jsou v současné době částečně zarostlé vzrostlými stromy.
Pro převedení přívalových vln bude sloužit nově navrhovaný zemní průleh s délkou přelivné hrany 5,0m.
Zátopa obnovované zemní tůně bude celá zbavena náletových dřevin.
Poté dojde k odtěžení zátopy tůně, v níž za dosud uplynulou dobu vznikla vrstva zeminy z postupného zarůstání zelení a jejího odumírání, opad listů z okolních stromů a i splachu s okolních pozemků.
Přístupová cesta:
Předmětem projektové dokumentace je též zbudování přístupové cesty k obnovované zemní tůni a navrhovanému rybníku Dolní. Cesta bude provedena ve štěrkovém provedení a počítá se s postupným prorůstáním zeleně touto cestou pro její začlenění do okolní krajiny.


Místo plnění: k.ú. Tichá

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 147 158 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s. r. o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky