Veřejná zakázka: VN Oborák - PD,AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9154
Systémové číslo: P17V00000848
Evidenční číslo zadavatele: S955/2017/054
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.06.2017
Nabídku podat do: 29.06.2017 07:30
Otevírání obálek: 29.06.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Oborák - PD,AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Koryto toku je v řešeném úseku upravené stavbou IČVD: 304318 (Hráz rybníka Oborák) a zátopou rybníka. Vodní nádrž je značně zanesená. Typ hráze: zemní sypaná homogenní, po hrázi vede silnice III/201 37. V hrázi se na návodním líce nacházejí nátrže. Kombinovaný bezpečnostní přeliv (š. 3,26 m) a odtok od bezpečnostního přelivu (Benešovy rámy 3 x 1,5 m) pod tělesem komunikace jsou v solidním stavu. Požerák je v současné době zrušen. Veškeré převádění vod, včetně malých průtoků probíhá prostřednictvím bezpečnostního přelivu.
Požadujeme navrhnout technicky a ekonomicky vhodné řešení, formou projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, která bude řešit zejména:
- odstranění sedimentu a jeho odvoz, naložení se sedimentem dle platné legislativy,
- oprava hráze - na návodním líci pokácet stromy, včetně odstranění pařezů, opravit nátrže a jámy po odstraněných pařezech, oprava nátrží.
- opravu hráze – na vzdušním líci pokácet stromy krom 1. řady od hrany svahu, provést zásypy výmolů a upravit vzdušní líc do jednotného sklonu zhruba dle příčného profilu hráze v místě dnes nefunkčního výpustného potrubí od nefunkčního požeráku.
- rekonstrukci požeráku a výpustného potrubí formou bezvýkopové technologie, popřípadě formou otevřeného překopu.
- rekonstrukce bezpečnostního přelivu a odpadního koryta – variantně dle posouzení současné kapacity.
ST zajistila:
• Rozbor sedimentů,
• Inženýrsko-geologický průzkum,
• Výškopisné a polohopisné zaměření vodní nádrže (hráze, zátopy včetně mocnosti sedimentů)
- bude zhotoviteli projektové dokumentace k dispozici a bude sloužit při vypracování PD.

Místo plnění: k.ú. Trojany u Mladotic, Výrov u Kralovic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Sukova 2820/40, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky