Veřejná zakázka: MVN I. Rybník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9173
Systémové číslo: P17V00000867
Evidenční číslo zadavatele: S954/2017/059
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.06.2017
Nabídku podat do: 20.07.2017 09:30
Otevírání obálek: 20.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN I. Rybník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o zemní práce obnovující původní stav lesního rybníka a terénní úpravy s využitím odstraněného sedimentu z rybníka na ploše pozemku parc.č. KN 688/1 v k.ú. Nová Ves u Klikova.

Stavbu tvoří dva stavební objekty:
SO 01 - Odtěžení sedimentu
Odstranění sedimentů a pařezů ze zátopy I. Rybníka. Předpokládaný objem sedimentu je 1461,67 m3.
SO 02 - Terénní úpravy na parcele č. 688/1 v k.ú. Nová Ves u Klikova
Terénní úpravy na nezalesněné ploše části parcely č. 688/1 s využitím odstraněného sedimentu na plochu 6328,5 m2.


Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „VN I. Rybník“.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Pudil, VAK projekt s.r.o., ČKAIT 0100843.

K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Vyjádření ČEVAK a.s. č.j. O16070030259 ze dne 19.9.2016
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. k žádosti 0016140933 ze dne 19.9.2016
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. k žádosti 0016140933 ze dne 19.9.2016
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E26226/16 ze dne 19.9.2016
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 711715/16 ze dne 19.9.2016
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. č.j. MW000004960716886 ze dne 19.9.2016
Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR sp.zn. 34266/2016-8201-OÚZ-ČB ze dne 10.10.2016
Stanovisko Povodí Vltavy, s.p. č.j. 58133/2016/142Le ze dne 8.11.2016
Vyjádření Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí č.j. MěU Su 2966/2016 OMI ze dne 3.11.2016
Stanovisko obecního úřadu Rapšach č.j. 53/9 – 1/2016 Č ze dne 28.11.2016
Vyjádření a předběžnou informaci městského úřadu Třeboň č.j. METR 12120/2016-364 HrBo ze dne 27.10.2016
Závazné stanovisko k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa - městského úřadu Třeboň, č.j. METR 13781/2016JaJi-600 ze dne 8.12.2016
Vyjádření Lesní správy Třeboň ze dne 31.10.2016
Závazné stanovisko AOPK ČR č.j. 01487/JC/16 ze dne 28.11.2016
Rozhodnutí AOPK ČR – povolení výjimky, č.j. SR/0060/TR/2016-3 ze dne 1.12.2016
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Klikov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 547 381 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky