Veřejná zakázka: Hýskovský potok ř. km 0,00-0,15 a ř. km 0,60-0,83

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9222
Systémové číslo: P17V00000917
Evidenční číslo zadavatele: S955/2017/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.02.2017
Nabídku podat do: 06.03.2017 07:30
Otevírání obálek: 06.03.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hýskovský potok ř. km 0,00-0,15 a ř. km 0,60-0,83
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Obnovení průtočného profilu koryta vodního toku Hýskovský potok bude provedeno odtěžením 486 m3 sedimentu a odstraněním keřů z koryta vodního toku v ploše 121 m2, a to v úseku ř.km 0,00-0,15, kde je koryto VT neupravené, přírodní, a v úseku ř.km 0,60-0,83 je koryto opevněné kamennou dlažbou. Se sediment bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Práce budou prováděny vhodnou technikou, tak aby nedošlo k poškození opevnění koryta. Přístup ke korytu je z cesty na pozemku p.č.106/2 a z místní komunikace, a to z levého břehu Hýskovského potoka. Dle provedených rozborů sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 (příloha č. 10 a příloha č. 2 vyhlášky) je v PD předpokládáno uložení sedimentu na skládce odpadu ( bývalý dobývací prostor Rynholec a Nové Strašecí II v k.ú. Rynholec a k.ú.Nové Strašecí ). Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby z 08/2016 vypracované Ing. Antonínem Kavanem, Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry, ČKAIT 0300622 a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky.

Na akci bylo vydáno:
- souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací - MěÚ OŽP Beroun (č.j.:MBE/5663/2017/ŽP- Bou, spis.zn.:1578/2017/ŽP/2) ze dne 7.2.2017
- souhlas s realizací udržovacích prací - ČRS,z.s., místní organizace Beroun, ze dne 6.9.2016
- vyjádření - ČRS, Středočeský územní svaz Praha, ze dne 18.8.2016
- sdělení - Správa CHKO Křivoklátsko, č.j. SR/0161/SC/2016-16, ze dne 22.8.2016
- vyjádření MěÚ OŽP Beroun, č.j. MBR/55688/2016/ŽP-Cir, ze dne 7.9.2016
- rozhodnutí – souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP - MěÚ OŽP Beroun, č.j. MBE/55689/2016/ŽP-Blc, ze dne 14.9.2016
- rozhodnutí o povolení kácení – Obecní úřad Hýskov, č.j. 48/1/2017, ze dne 9.1.2017
- vyjádření Obec Hýskov, č.j. 1011/2016, ze dne 29.8.2016
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, zn. 48622/2016/342/Pa/SP-2016/11933, ze dne 12.9.2016
- souhlasné závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor SK, územní odbor Beroun, ev.č.BE-543-2/2016/PD, ze dne 8.9.2016
- vyjádření – Krajská hygienická stanice SK, územní pracoviště v Berouně, č.j. KHSSC 43297/2016, ze dne 15.8.2016
- závazné stanovisko - Drážní úřad, Plzeň, zn. ML-SOL0648/16-2/Rb, DUCR-52811/16/Rb, ze dne 25.8.2016
- souhrnné stanovisko – SŽDC, s.o. Praha, zn.S7664/S-34208/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Vaň, ze dne 21.10.2016
- souhlasy s realizací údržovacích prací – vlastníci pozemků p.č. 111/2, 108, 106/2, 22/2, 85, 66 v k.ú. Hýskov
- sdělení o existenci zařízení spol.ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 11.8.2016
- sdělení o existenci komunikačního vedení spol.ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 11.8.2016
- sdělení o existenci vedení ve správě NET4GAS, s.r.o., ze dne 11.8.2016
- vyjádření o existenci sítě elektr.komunikací - CETIN, a.s., ze dne 11.8.2016
- vyjádření k existenci sítí ve správě RWE distribuční služby, s.r.o., ze dne 31.8.2016
- vyjádření o existenci vedení VVKS ve správě spol. UPC ČR, s.r.o., ze dne 11.8.2016
- vyjádření o existenci sítě inf. společnosti T-Mobile Czech republic a.s., ze dne 11.8.2016
- vyjádření o existenci vedení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 11.8.2016
- vyjádření o existenci vodovodu a kanalizace – VAK Beroun, a.s., ze dne 11.8.2016
- rozbory sedimentu – protokol o odběru vzorku sedimentu, protokoly zkoušek, ze dne 28.6.2016

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Hýskov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 510 027 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky