Veřejná zakázka: BP Svinařský potok ř.km 1,500 - 4,200

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9258
Systémové číslo: P17V00000953
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.08.2017
Nabídku podat do: 12.09.2017 07:30
Otevírání obálek: 12.09.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Svinařský potok ř.km 1,500 - 4,200
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na Svinařském potoce v k.ú. Zadní Třebaň a k.ú. Svinaře v lokalitě mezi jihozápadní částí obce Zadní Třebaň a severní částí obce Svinaře.
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Svinařského potoka, včetně vyčištění koryta od dřevní hmoty, likvidace dřevní hmoty a úklid dotčených pozemků. Vlastní odstranění problémových dřevin je navrženo klasickým způsobem. Kmeny stromů budou káceny vhodným směrem. Výjimku představují 3 ks kmenů, které budou káceny postupně se spouštěním částí kmene a koruny z důvodu blízkosti vzdušného elektrického vedení. Dále je navrženo odstranění dřevin s ponecháním pařízků (zmlazení, probírka) na celkové ploše 2 430 m2.. Dále bude provedeno rozmanipulování dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků, kompletní likvidace větví a stromů do pr. 7cm bude provedena spálením na vhodném místě. Současně budou z koryta vodního toku odstraněny organické naplaveniny. Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s. p. i jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Svinařského potoka ř. km 1,500 – 4,200", vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Brojova16, 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v k.ú. Zadní Třebaň a k.ú. Svinaře. V lokalitě se nachází vedení ČEPS, a.s. nadzemní vedení VVN, ČEZ Distribuce a.s. podzemní i nadzemní síť NN, nadzemní síť VN, ochranné pásmo nebo telekomunikační infrastruktura CETIN, kanalizace Obce Zadní Třebaň, plynárenská zařízení a plynovodní přípojky Gas Net, s.r.o.. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov a staveb a objektů v korytě potoka.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky. Budou respektována a dodržena negativní vyjádření některých pozemkových vlastníků – dle PD.
K akci byly vydány následující doklady:
- souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP, OŽP MěÚ Beroun, č.j.MBE/75029/2016/ŽP-Blc, ze dne 19.12.2016;
- vyjádření OŽP MěÚ Beroun, č.j.MBE/76574/2016/ŽP-Blc, ze dne 16.11.2016;
- rozhodnutí č. 13/2016 – kácení dřevin BP Svinařský potok ř.km 1,5-4,2 - Obecní úřad Zadní Třebáň, ze dne 28.11.2016;
- rozhodnutí č.j.4/2016– povolení kácení dřevin, Obecní úřad Svinaře, ze dne 10.11.2016;
- stanovisko obce k plánované údržbě, Obec Svinaře, ze dne 11.11.2016
- vyjádření obce k plánované údržbě, Obce Zadní Třebaň, ze dne 19.11.2016
- sdělení správce povodí, Povodí Vltavy, s.p., ze dne 9.11.2016;
- vyjádření k údržbě břehového porostu, ČRS z.s., ze dne 9.11.2016
- vyjádření ke kácení stromu na lesním pozemku, odborný lesní hospodář - Vladimír Roztočil,ze dne 5.12.2016

Vyjádření k sítím
- Sdělení o existenci sítí ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 21.8.2017, č.j.0200639646
- Sdělení, situační výkres k existenci sítí ČEZ Distribuce a.s., ze dne 21.8.2017, č.j.0100792583, podmínky pro práce v ochranných pásmech
- Vyjádření, situační výkres o existenci sítí SEK, CETIN a.s., č.j. 702624/16 ze dne 7.9.2016
- GasNet, s.r.o. – existence sítí, č.j. 5001373791 ze dne 5.10.2016
- Zákres sítí kanalizace – obec Zadní Třebaň
- ČEPS, a.s. č.j.514/11320/23.11.2016/Le ze dne 23.11.2016

- souhlasy se vstupy na pozemky, vyjádření k nakládání s dřevní hmotou, a další kopie vyjádření a dokladů, které jsou součástí dokladové části PD

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Zadní Třebaň, k.ú. Svinaře

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 256 882 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky