Veřejná zakázka: BP Cerhovický potok ř.km 2,090 - 2,300

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9271
Systémové číslo: P17V00000966
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.09.2017
Nabídku podat do: 18.09.2017 07:30
Otevírání obálek: 18.09.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Cerhovický potok ř.km 2,090 - 2,300
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na Cerhovickém potoce v intravilánu obce Cerhovice.
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Cerhovického potoka, včetně vyčištění koryta od dřevní hmoty, likvidace dřevní hmoty a úklid dotčených pozemků. Bude provedeno směrové kácení. Dále bude provedeno rozmanipulování dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků, kompletní likvidace větví a stromů do pr. 7cm, která bude provedena vhodnou technologií – spálením na místě. Dále bude na lokalitě v rámci obnovy břehového porostu vysázeno 34 ks kontejnerovaných sazenic stromů o výšce 150 – 200 cm. Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s. p. i jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Cerhovický potok ř. km 2,090 – 2,30", vypracované RNDr. Ing. Miroslavem Hájkem a Ing. Terezou Tomanovou – Geo Vision s. r. o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9, pracoviště: Částkova 73, 326 00 Plzeň.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny v intravilánu obce Cerhovice. V lokalitě se nachází vedení ČEZ Distribuce a.s.. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov a staveb a objektů v korytě potoka.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníků předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- MěÚ Hořovice – koordinované stanovisko č.j.: MUHO/11475/2017/VÝST/KY ze dne 19.6.2017
- Vyjádření k zásahu do významného krajinného prvku, zn. MUHO/11476/2017/J z 30.6. 2017
- Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, č.j.: 472/2017 ze dne 3.7.2017
- Městys Cerhovice - vyjádření k projektové dokumentaci,
- vyjádření ČRS, č.j.: 1038/2017 ze dne 31.5.2017
- vyjádření Povodí Vltavy ze dne 2.6.2017 č.j. 30379/2017/342/Pa SP-2017/7250
Vyjádření k sítím
- Sdělení o existenci sítí ČEZ Telco Pro Services, a.s. ze dne 26.4.2017, č. j.0200590573
- Sdělení, ČEZ Distribuce a.s., ze dne 27.4.2017, č. j. 0100735830
- CETIN č. j. 599249/17 ze dne 26.4.2017
- Gas Net, s.r.o. č.j. 5001513315, ze dne 16.4.2017

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Cerhovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 64 632 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky