Veřejná zakázka: Lúčka km 1,250-1,650

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9306
Systémové číslo: P17V00001001
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/111
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.09.2017
Nabídku podat do: 20.09.2017 09:00
Otevírání obálek: 20.09.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lúčka km 1,250-1,650
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků. Návrh opatření bude řešit pomístní stabilizaci koryta toku v úseku podél lesní komunikace a osazení nového propustku do tělesa lesní komunikace. V rámci těchto prací budou na vodním toku Lúčka odstraněny zbytky původních dřevěných a kamenných konstrukcí a nahrazeny opěrnou zdí tzv. alpského typu a rovnaninou z lomového kamene.

Zakázka se skládá ze čtyř stavebních objektů:
• SO 01 – Úsek km 1,325-1,405
V úseku budou vybudovány zdi alpského typu v délce 22 m (výška zdiva 2,3 m) a 18 m (výška zdiva 2,0m). Paty zdí budou kotveny do skalního podloží. Plynulé navázání zdí na stávající koryto toku bude provedeno rovnaninou z lomového kamene.
• SO 02 – Úsek km 1,535-1,640
Bude provedena stabilizace pravého břehu rovnaninou z lomového kamene v délce 30 m (šikmá délka opevnění 3,0 m) a 51 m (šikmá délka opevnění 2,1 m). Pata rovnaniny bude prolita betonem a kotvena do podloží. Pro stabilizaci podélného sklonu budou do dna osazeny 2 kamenné prahy šířky 1,5 m prolité betonem a kotvené do skalního podloží.
• SO 04 – Propustek v km 1,345
V rámci stavby bude v místě podmáčení komunikace osazen nový trubní propust. Nově osazený propustek PVC DN 600 bude sloužit pro převádění dešťových vod. Před nátokem do propustku bude osazena jímka s kalníkem z kamenného zdiva. Zaústění propustku bude přes nově budovanou opěrnou zeď alpského typu v rámci hrazení bystřin (viz. SO01). Levý břeh příkopu nad jímkou podél lesní cesty bude na délku 9 m opevněn kamennou rovnaninou.
• SO 05 – Doplňující konstrukce
Na nově vybudované zdi alpského typu (SO01) budou osazena dřevoocelová svodidla. V rámci tohoto stavebního objektu dojde dále k obnovení povrchu lesní komunikace v místě jejího poškození. Dojde k osazení 4 svodnic do tělesa komunikace v místech, které budou poškozené probíhajícími stavebními pracemi.

V projektové dokumentaci zmiňovaný stavební objekt SO 03 (Kácení dřevin) bude realizován samostatně v předstihu. Není tedy předmětem zadání této zakázky!

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Stavební práce budou probíhat nad vodárenskou nádrží Morávka. Nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo vyhotoví zhotovitel havarijní plán, který nechá schválit VH dispečinkem s. p. Povodí Odry dle podmínek vyjádření č. j. 11640/9232/823.01/2016 ze dne 31. 8. 2016 – viz dokladová část PD. Práce mohou být zahájeny až po schválení havarijního plánu.

Při realizaci prací v úseku ř. km 1,325 – 1,405 (stavební objekt SO 01 a SO 04) dojde k úplné uzavírce souběžné lesní cesty po dobu maximálně dvou měsíců. Z tohoto důvodu po tuto dobu musí zhotovitel zajistit trvalou průjezdnost náhradní objízdné trasy, viz příloha projektové dokumentace C.2. Přehledná situace. Zhotovitel zajistí označení objízdné trasy v celé její délce a bude ji průběžně udržovat. Objízdná trasa bude zhotovitelem udržována ve stavu pro bezpečný průjezd osobních vozidel a integrovaného záchranného systému. Naopak po dobu realizace stavebních prací v úseku ř. km 1,535- 1,640 (stavební objekt SO 02) musí zhotovitel stavby zajistit průjezdnost souběžné lesní cesty. Průjezdnost souběžné lesní komunikace v celé délce pak musí být obnovena nejpozději do 30. 9. 2018 (podrobněji viz projektová dokumentace).

Závazný postup výstavby: jako první budou realizovány stavební objekty SO 01 a SO 04, po jejich dokončení a obnovení průjezdnosti souběžné komunikace v úseku km 1,325-1,405 lze práce zahájit na stavebním objektu SO 02.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DPS s názvem „Lúčka km 1,250-1,650“ vypracované projekční firmou Regioprojekt Brno a. s. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
Místo plnění: IDVT: 10211344, k. ú.: Morávka, okres: Frýdek-Místek, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 911 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky