Veřejná zakázka: BP Loučka, ř. km 0,0-3,1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9356
Systémové číslo: P17V00001052
Evidenční číslo zadavatele: 957/2017/058
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.09.2017
Nabídku podat do: 02.10.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Loučka, ř. km 0,0-3,1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Loučka (IDVT 10203136, ČHP 4-10-02-050) v říčním kilometru 0,000 – 3,122, k.ú. Lesnice a Brníčko u Zábřeha, plánována probírka břehového dřevinného porostu za účelem vyčištění průtočného profilu koryta toku a odstranění dřevin, které ohrožují okolí ať již z důvodu svého věku nebo z důvodu špatného zdravotního stavu. V rámci údržby dřevinného břehového porostu bude realizována těžba (SO1), výsadba (SO2), a rozvojová péče o vysázené dřeviny po dobu 1 roku (SO3). Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.
Dále bude probíhat následná péče o výsadbu v intervalu pěti let od data ukončení prací. Pro každý rok bude uzavřena nová smlouva dle zpracované cenové nabídky zhotovitele (bude zachována „cena jednotková“, celkové množství MJ bude aktualizováno dle aktuálního stavu v terénu).

Vodní tok: Loučka
IDVT: 10203136
ČHP: 4-10-02-050, 4-10-02-052
k. ú.: Lesnice, Brníčko u Zábřeha
ř. km: 0,000 – 3,122

Při plánované probírce nedojde v zájmovém území k takovému pohybu mechanizačních prostředků, který by při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů negativně ovlivnil životní prostředí. V průběhu terénních pochůzek nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PD BP Loučka, ř. km 0,0-3,1“, vypracované Mgr. Stanislavou Čížkovou, Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy, IČO: 76562042, DIČ: CZ6953203488 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob uvedených v projektové dokumentaci.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Lesnice, Brníčko u Zábřeha

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 632 589 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky