Veřejná zakázka: Zlatý potok ř.km 1,53;1,96;3,58 - čištění přehrážek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9360
Systémové číslo: P17V00001056
Evidenční číslo zadavatele: S954/2017/096
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.09.2017
Nabídku podat do: 02.10.2017 09:00
Otevírání obálek: 02.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlatý potok ř.km 1,53;1,96;3,58 - čištění přehrážek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 01 - Přehrážka 1
V rámci tohoto stavebního objektu proběhne odstranění sedimentu z prostoru zátopy Přehrážky 1 o objemu 389 m3. Pro toto odstranění sedimentu budou nejprve vybudovány dvě dočasné přístupové komunikace.
Po vybudování dočasný příjezdových komunikací dojde k postupnému odtěžení plochy sedimentů dle PD. Odtěžení sedimentů proběhne na úroveň stanovenou jako spojnice průsečíku roviny koruny přehrážky s terénem a paty vzdušného líce přehrážky. Část sedimentu bude využita při budování sjezdu do prostoru SO 2 kalkulované množství sedimentu využitého v rámci SO 2 činí 50 m3.
Sediment z prostoru Přehrážky č. 1 bude odstraněn uložením na pozemku LS č.p. č.p. 384 v katastrálním území: Opolenec (664421). Po dokončení prací bude provedeno odstranění dočasné přístupové komunikace a terén bude uveden do původního stavu.

SO 2. Přehrážka 2
V rámci tohoto stavebního objektu proběhne odstranění sedimentu z prostoru zátopy Přehrážky 2 o objemu 423 m3. Pro toto odstranění sedimentu bude nejprve vybudována dočasná přístupoví komunikace.
Dočasná přístupová komunikace bude provedena společně s hrázkou pro převedení vody po dobu odstraňování sedimentu.
Po provedení sjezdu bude provedeno snížení hladiny v prostoru zdrže přehrážky se stálým nadržením vody. Toto odvodnění bude provedeno pomocí čerpání.
Odstraňování sedimentu z prostoru přehrážky bude probíhat v jedné etapě. Tato etapa zahrnuje odstranění sedimentu z prostoru přehrážky. U tohoto sedimentu se předpokládá využití na pozemcích LS do lesních cest.
Po dokončení odstraňování sedimentu bude odstraněna dočasná přehrážka převodní potrubí a povrchy budou uvedeny do původního stavu. Přebytečná zemina původně z prostoru SO 1 bude odvezena do strže jako sediment z přehrážky č. 1.

SO 03. Přehrážka 3
Sediment v prostoru zátopy SO3 je tvořen převážně štěrkem a balvany. Objem sedimentu k odtěžení je 441 m3 Z tohoto důvodu bude veškerý sediment tohoto SO využit na pozemcích LS do lesních cest.
Dopravní přístup do prostoru přehrážky je veden na pravém břehu a je veden „průlehem“ v pravém břehu přehrážky. Tímto původním přístupem do prostoru přehrážky bude vedena dočasná komunikace.
Po vybudování přístupové komunikace bude provedeno odstranění náletů z povrchu sedimentu a odstranění samotného sedimentu z prostoru zátopy.
Odstranění sedimentu proběhne ve dvou etapách. První etapa zahrnuje odstranění sedimentu z plochy stávajícího vodního koryta Následně proběhne odstranění zbytku sedimentu z prostoru přehrážky.

Ukládáni sedimentu do lesních cest
Úprava lesních cest a skládek dřeva proběhne rozhrnutím sedimentu z hromad sklápěných na konec již hotového zpevnění na připravenou urovnanou plochu cestní pláně, či skládky dřeva. Tato rozhrnutá vrstva o maximální mocnosti 0,3 m bude následně rozhrnuta a zaválcována. Práce budou prováděny proti svahu. Mocnost vrstvy bude max. 0,3 m, v případě nerovnosti povrchu budou tyto nerovnosti nejprve vyrovnány, buďto úpravou pláně nebo uložením vrstvy sedimentu v místě nerovnosti. V případě, že zpevňovanou lesní cestu kříží povrchový tok bude do trasy toku položena korugovaná trubka DN 200, přes kterou bude rozhrnut sediment.
Uložení sedimentu do skládek dřeva bude probíhat tak, aby nevznikaly bezodtokové oblasti zvláště na místech přiléhajících ke stávajícím zpevněným lesním cestám.

Ukládáni sedimentu nevhodného do lesních cest
Sedimenty nevhodné do lesních cest a skládek dřeva budou ukládány na lokalitě následujícím způsobem:
Bude z kamenité části sedimentu (předpoklad cca 60 m3) vybudována stabilizační hrázka ve vzdálenosti minimálně 10 m nad stávajícím silničním propustkem. Hrázka bude v průřezu lichoběžníkový tvar s korunou o šířce 1,0 m s maximálním sklonem svahů 1:1,5. Hrázka bude budována na terén se strženým drnem do hloubky cca 0,3 m.
Ukládání bude probíhat o horního okraje strže směrem k propustku jednotlivé vrstvy budou hutněny po max. 0,3 m. Hutnění bude probíhat tak, že nejprve bude na začátku strže dosaženo jejího horního okraje a následně bude postupováno níže strží. Ve chvíli kdy bude zbývat uložit méně než 1/3 objemu sedimentu bude vybudována opěrná hrázka. Po jejím vybudování proběhne douložení zbylého sedimentu.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace Zlatý potok – čištění přehrážek a výkazu výměr akce „SO 01: Přehrážka 1, SO 02 – Přehrážka 2, SO 03 – Přehrážka 3, VON
Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, Nábřežní 4, Praha 5, 150 56. Zodpovědný projektant Ing. Pavel Menhard (ČKAIT 0010891)

K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Sdělení k provedení ohlášených udržovacíh prací „Zlatý potok – čištění přehrážek“ MěÚ Sušice ze dne 30.8.2017 č.j. 2817/17/ZPR/Kal
Vyjádření ČRS Západočeský územní svaz 180/17 z 16.5.2017
Povolení výjimky ze zákazu základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, Správa národního parku Šumava ze dne 11.5.2016 č.j. SZ NPS02822/2016/3
Závazné stanovisko §44 odst. 1 a §4 odst. 2 ZOPK Správa národního parku Šumava ze dne 26.5.2017 č.j. SZ 04671/2017/2
Stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy ze dne 22.5.2017 č.j. 27580/2017-142
Koordinované závazné stanovisko MěÚ Sušice ze dne 16.6.2017 č.j. 187/17/KAN
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN č.j 530163/17
Sdělení o existenci energetických zařizení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č.j 0100693592
Sdělení o existenci kominikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. č.j 0200554345
Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. č.j. UPTS/OS/163864/2017
vyjádření a stanovení podmínek pro udělené souhlasu s umístěním stavby v OP sítě TI společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E04721/17, E04722/17, E04720/17
Vyjádření k existenci podzemních inženýrských sítí, Město Kašperské Hory ze dne 8.2.2017 č.j. 00329/2017/Maj

Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: k.ú. Kašperské Hory

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 296 480 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s. r. o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky