Veřejná zakázka: VN Jordán I. - stav. práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9383
Systémové číslo: P17V00001079
Evidenční číslo zadavatele: S955/2017/079
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.09.2017
Nabídku podat do: 13.10.2017 09:00
Otevírání obálek: 13.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Jordán I. - stav. práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je realizace akce rekonstrukce „VN Jordán I.“. Účelem stavby je zadržení vody v pramenné části povodí, zvýšení biodiverzity a ekologické stability v zájmovém území.
Jedná se o obnovu spodní ze 2 průtočných lesních nádrží na PP Lažanského potoka. Budoucí provozní plocha nádrže je S norm0,378ha, objem Vnorm 3,1tis.m3. Nádrž je v současnosti vypuštěná, zanesená sedimentem, hráz je poškozená, porostlá náletem, prosakuje. Pro stavbu bude využíván zemník navržený na základě IGP ve vzdálenosti cca 2,2km. Finální rekultivace zemníku proběhne až po realizaci samostatné akce VN Jordán II.
Stavba je členěna na 5 stavebních objektů.
SO1 Těleso hráze
SO2 Zátopa
SO3 Spodní výpust
SO4 Bezpečnostní přeliv
SO5 Lesní cesta
SO1 Těleso hráze: Z důvodu poškození, prokořenění hráze a průsaků je navržena celková rekonstrukce, odstranění a vytvoření nového tělesa hráze. Délka hráze 82,4m, max. výška hráze 2,25m, š.koruny 3m. (vlastní odkácení stromů provede Lesní správa Přeštice), návodní svah sklon 1:2,8 zpevněn pohozem, zapřeným do patky z LK. Koruna a vzdušný svah ve sklonu 1:2 bude zatravněn.
SO2 Zátopa:Odtěžení cca 1200m3 sedimentu, odstranění prokořeněné vrstvy. Vytvoření odvodňovací strouhy a litorální tůně, dotvarování břehů zátopy.
SO3 Spodní výpusť: Vybudování trubní výpusti, která zahrnuje prefabrikovaný ŽB dvoudlužový požerák, plastové korugované potrubí dl. 8,3m, DN 300 s obetonováním, zděné výtokové čelo. Na konstrukci požeráku budou navazovat šikmá nátoková betonová křídla a dlážděné dno. Přístup k požeráku zajištěn lávkou dl.2,1m, s ocelovou nosnou konstrukcí a s dřevěnou pochozí plochou.
SO4 Bezpečnostní přeliv: Bude vybudován půlkruhový kašnový bezpečnostní přeliv (BP) dl.11,6m se skluzovou plochou 1:4 ukončenou stabilizačním pasem P1. Skluzová plocha i dno přechodového úseku koryta od BP dl. 12,5m jsou zpevněny kamennou dlažbou, břehy 1:1 jsou zpevněny kam. rovnaninou. Na betonový pas P2 v oblouku navazuje koryto od BP, vedoucí následně v patě vzdušné strany hráze podél lesní cesty, celkové dl. 30,8m, š.dna 1,2m, dno opevněno záhozem z LK a břehy kam. rovnaninou.
SO5 Lesní cesta: Oprava stávající lesní cesty na pravém břehu nádrže, vedoucí k výše ležící VN v délce 150m. Šířka jízdního pruhu 3m a krajnice 2x0,25m. Povrch ze štěrkodrti, podkladní vrstva frakce 63-125, tl. 250mm. Povrch frakce 0-63 tl.150mm se zakalením.

Akci nutno realizovat důsledně v souladu s PD a výsledky geologického průzkumu, zpracovaného firmou AECOM s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7. z hlediska rizika možného zasažení propustných podložních vrstev v levé části zátopy.
V území nebyla prokázána existence inženýrských sítí.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace„VN Jordán I.“, kterou vypracoval Ing. Adam Vokurka, Ph.D., firma AV ProENVI, s.r.o., IČ:28364643, se sídlem Kolonka 118/8, Lysolaje, 165 00 Praha 6, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství, stavby pro plnění funkce lesa, č. autorizace ČKAIT 0010051.
Na akci bylo vydáno:
1. stavební povolení a povolení nakládání s vodami, vydané Městským úřadem Stod, OŽP, dne 30.6.2017, pod č.j. 1075/17/OŽP/Str, vč. sdělení o nabytí právní moci č.j.1302/17/OŽP/Str, ze dne 7.8.2017;
- MěÚ Přeštice OŽP, č.j. PR-OŽP-TRS/12352/2017, ze dne 10.5.2017, koordinované závazné stanovisko k zemníku
- MěÚ Přeštice PR-OŽP-TRS/12325/2017, ze dne 9.5.2017, usnesení sloučení řízení zemník
- MěÚ Stod, odbor výstavbyč.j. 1405/17/OV, ze dne 3.7.2017, zemník §15
- MěÚStod, OŽP č.j. 106/17/OŽP, ze dne 26.1.2017 - souhrnné stanovisko
- MěÚ Stod, Odbor správní a dopravní, č.j. 588/17/OSD/Fi, ze dne 16.1.2017
- MěÚ Stod odbor výstavby a památkové péče č.j. 115/17/OV/Fi, ze dne 13.1.2017
- MěÚ Dobřany SO č.j. 515/SO/17/RU, ze dne 22.2.2017 - §15 VN
- obec Soběkury, ze dne 29.6.2017, souhlas se stavbou a se vstupem na pozemek, užitím komunikace
- AECOM stanovisko ze dne 21.6.2017, k možnosti ovlivnění vydatnosti vodního zdroje HV 05
- Povodí Vltavy vyjádření č.j.3605/2017/342/Pa, ze dne 20.2.2017
- ohlášení projektanta na ARÚ AV ČR, emailem ze dne 6.1.2017
- reakce na ohlášení ARÚ – vyjádření Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, vyjádření č.j.MuzBlovice/147/17, ze dne 23.2.2017, ÚAN
- Puebloarcheologická společnost, o.p.s. vyjádření ze dne 9.2.2017 a podmínky archeolog. dohledu
- ČRS, Zpč.ÚS vyjádření č.j.12/17, ze dne 11.1.2017
- Obec Přestavlky souhlas ze dne 28.2.2017s akcí a se vstupem p.p.č.4075 k.ú. Přestavlky u Dnešic
- LČR s.p., LS Přeštice souhlas č.j. LCR212/000057/2017, ze dne 1.2.2017 - VN
- LČR s.p.,LS Přeštice souhlas č.j. 212/000058/2017,ze dne 17.2.2017 – zemník
- IGP - AECON, srpen 2016
- Biologický průzkum ze dne 7.12.2016, Petr Janda
- Rozbory Labtech, ze dne 28.6.2016
- souhlasy vlastníků pozemků 50m od lesa p.p.č. 4098, k.ú. Přestavlky u Dnešic – 6x
sítěVN Jordán I.
- ČEZ Distribuce č.j. 0100791871, ze dne 18.8.2017, není střet
- ČEZ Telco Pro Services, a.s.,č.j. 0200639033, ze dne 18.8.2017 není střet
- Gas Net s.r.o.č.j. 5001423481, ze dne 9.12.2016 není střet
- CETIN č.j.774259/16, ze dne 8.12.2016 není střet
- UPCč.j. EO23452/16, ze dne 8.12.2016 není střet
- ČEVAK č.j.017070056198, ze dne 21.8.2017není střet
sítě zemník
- ČEZ Distribuce, a.s. č.j.0100791870, ze dne 18.8.2017 není střet
- ČEZ Telco Pro Services, a.s. č.j. 0200639032, ze dne 18.8.2017 není střet
- Gas Net s.r.o. č.j.5001570272, ze dne 18.8.2017 není střet
- CETIN č,j,694022/17,ze dne 18.8.2017 není střet

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Přestavlky u Dnešic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 040 043 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky