Veřejná zakázka: BP LP Čemínského potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9416
Systémové číslo: P17V00001112
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.10.2017
Nabídku podat do: 20.10.2017 07:30
Otevírání obálek: 20.10.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP LP Čemínského potoka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu LP Čemínského potoka v místě usedlosti Kumberk, k.ú. Čemíny. Bude proveden zdravotní a redukční řez dřevin, budou odstraněny objednatelem vyznačené provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu LP Čemínského potoka, včetně odstranění napadané dřevní hmoty a pláví z koryta toku. Kmeny stromů budou odvětveny, rozmanipulovány, křoviny, větve a odstraněná dřevní hmota bude spálena, nespalitelné pláví bude likvidováno v souladu se zákonem o odpadech, způsobem uvedeným v "Projektu BP". Údržba je plánována převážně na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p. i sousedních pozemcích jiných subjektů.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení a ošetření označeny reflexní barvou.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „BP LP Čemínského potoka", kterou vypracoval Ing. Michal Kovář, Ph.D., Halasova 995, 66603 Tišnov, včetně výkazu výměr a přiložených vyjádření.
V dotčeném území se nachází vodovodní řad. Koryto zčásti vede podél místní komunikace Malesice -Kumberk. Budou respektovány vyjádření SÚSPK, Policie ČR a odboru dopravy MěÚ Nýřany. V případě realizace plánované údržby povrchu komunikace, budou práce na údržbě BP koordinovány. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov a staveb a objektů v korytě potoka.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky. Budou respektována a dodrženy podmínky vyjádření dle PD.
K akci byly vydány následující doklady:
- souhrnné vypořádání podmínek a požadavků úřadů,vlastníků a správců sítí -součást dokladové části PD
- MěÚ Nýřany OŽP, č.j. OŽP-HAN/19647/2017, ze dne 19.4.2017, závazné stanovisko VKP
- MěÚ Nýřany OŽP-REI/6663/2017,ze dne 22.3.2017, souhrnné stanovisko
- MěÚ Nýřany odbor dopravy, č.j.OD-Fro/6672/2017, ze dne 15.5.2017
- Policie ČR dopravní inspektorát, č.j. KRPP-113331-2/ČJ-2017-031106-48, stanovisko zvláštní užívání PK, ze dne 14.8.2017
- SÚSPK č.j.776/17/SÚSPK-PS/MP, ze dne 16.6.2017
- obec Čemíny č.j.27/2017, ze dne 3.2.2017
- ČRS,z.s.Zpč.ÚS, č.j.308/17, ze dne 14.7.2017
- ohlášení kácení LCR 955/002376/2017, ze dne 20.9.2017
- Vyjádření k sítím (sdělení, zákresy a podmínky pro práce v ochranných pásmech)
- VODÁRNA Plzeň, č.j.2017/00459, ze dne 23.1.2017-přívodní vodovodní řad
- CEZ Distribuce č.j.0100730012/ze dne 16.4.2017 nedojde ke střetu
- Telco Pro Services a.s., č.j.0200585625,ze dne 16.4.2017 nedojde ke střetu
- České radiokomunikace č.j.UPTS/OS/162208/2017,ze dne 20.1.2017
- CETIN č.j.511291/17, ze dne 16.1.2019 nedojde ke střetu
- GasNet s.r.o. nedojde ke střetu č.j.5001438788,ze dne 16.1.2017 nedojde ke střetu
- Tmobile č.j.E01783/17,ze dne 16.1.2017,nedojde ke střetu
- upc č.j.E001174/17,ze dne 16.1.2017 nedojde ke střetu
- vodafone č.j.MW000005481026052,ze dne 16.1.2017 nedojde ke střetu
- PilsFree č.j.196567,ze dne 16.1.2017 nedojde ke střetu
- souhlasy se vstupy na pozemky, vyjádření k nakládání s dřevní hmotou, a další kopie vyjádření a dokladů, které jsou součástí dokladové části "Projektu BP"
- SPÚ č.j.SPÚ154910/2017/104/Říd;
- p.Vykoukal, p.Rod
- souhlasy se vstupy na pozemky, vyjádření k nakládání s dřevní hmotou, a další kopie vyjádření a dokladů, které jsou součástí dokladové části PD

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Čemíny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 144 514 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky