Veřejná zakázka: BP Černošínský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9417
Systémové číslo: P17V00001113
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.10.2017
Nabídku podat do: 24.10.2017 07:30
Otevírání obálek: 24.10.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Černošínský potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu Černošínského potoka v intravilánu a extravilánu města Černošín, od mostu státní silnice Stříbro –Černošín v ř.km 6,9, po trubní propustek lesní cesty v ř.km 8,2
Budou odstraněny objednatelem vyznačené provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Černošínského potoka , včetně odstranění napadané dřevní hmoty a pláví z koryta toku. Kmeny stromů budou odvětveny, rozmanipulovány, křoviny, větve a odstraněná dřevní hmota bude spálena, nespalitelné pláví bude likvidováno v souladu se zákonem o odpadech, způsobem uvedeným v "Projektu BP". Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p. i pozemcích jiných subjektů.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení a ošetření označeny reflexní barvou.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „BP Černošínský potok ", kterou vypracoval Ing. Michal Kovář, Ph.D., Halasova 995, 66603 Tišnov, včetně výkazu výměr a přiložených vyjádření. V dotčeném území se nachází inženýrské sítě ČEZ Distribuce, ČEVAK a.s. - vodovod, kanalizace, CETIN telek.síť, GaSNet s.r.o. plynovod STL, místní komunikace, mosty, zahrady, nemovitosti, podélné úpravy koryta (v extravilánu zpevnění bet. tvárnicemi dna a paty svahů, v intravilánu pobřežní zdi, příčné prahy, odběrný objekt)
Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov a staveb a objektů v korytě potoka.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p.bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky. Budou respektována a dodrženy podmínky vyjádření dle PD.
K akci byly vydány následující doklady:
- souhrnné vypořádání podmínek a požadavků úřadů,vlastníků a správců sítí -součást dokladové části PD
- MěÚ Stříbro č.j.673/ŽP/17, ze dne 19.4.2017, souhrnné stanovisko
- MěÚ Stříbro č.j.646/ŽP/17,ze dne 12.6.2017 závazné stanovisko - VKP
- Město Černošín č.j. MÚČ/0439/17/SPRAV, ze dne 24.4.2017
- Město Černošín dodatek ze dne 10.7.2017
- ČRS MO Stříbro vyjádření ze dne 3.4.2017
- ČRS,z.s. Zpč.ÚS č.j. 307/17.ze dne 14.7.2017
- oznámení kácení č.j.LCR 955/002378/2017, ze dne 20.9.2017

Vyjádření k sítím (sdělení, zákresy a podmínky pro práce v ochranných pásmech)
- Město Černošín ,č.j.MÚČ/0095/17/SPRAV, ze dne 23.1.2017
- ČEVAK č.j. 017010003906,ze dne 26.1.2017- střet vodovod,kanalizace
- CETIN č.j.511297/17,ze dne 16.1.2017 - síť
- ČEZ Distribuce č.j.0100730041,ze dne 16.4.2017, síť NN,stanice
- Telco Pro Services a.s. č.j. 0200585653,ze dne 16.4.2017 nedojde ke střetu
- GasNet č.j. 5001438792,5001438814,5001438793,5001438817,5001438820, 5001438826, ze dne 16.1.2017 - plynovod
- České radiokomunikace č.j. UPTS/OS/162210/2017,ze dne 20.1.2017 nedojde ke střetu
- Tmobile č.j.EO1787,1788,1789,1790,1791,1792, ze dne 16.1. nedojde ke střetu
- Vodafon č.j. MW000005481126053,ze dne 16.1.2017 nedojde ke střetu
- Česko-Bavorská s.r.o. vyjádření správce veřejného osvělení, ze dne 12.6.2017-nedojde ke střetu
- MO majetková sekce č.j. 196568, ze dne 16.1.2017, nedojde ke střetu
- souhlasy se vstupy na pozemky, vyjádření k nakládání s dřevní hmotou, a další kopie vyjádření a dokladů, které jsou součástí dokladové části "Projektu BP"

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Ing. Zuzana Čeňková
Místo plnění: k.ú. Černošín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 331 654 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky