Veřejná zakázka: BP - Lom u Stříbra

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9418
Systémové číslo: P17V00001114
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.10.2017
Nabídku podat do: 26.10.2017 07:30
Otevírání obálek: 26.10.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP - Lom u Stříbra
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na LP LP Lomského potoka od rybníka v ř.km 0,0 po viadukt železniční trati v ř.km 2,15 a části jeho PP v ř.km 1,9 v délce 80m.
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části, dřeviny zasahující do průtočného profilu a bude provedena probírka přehoustlého břehového porostu a odstranění napadané dřevní hmoty, pláví z koryta toku. Kmeny stromů budou odvětveny, rozmanipulovány, křoviny, větve a odstraněná dřevní hmota bude spálena, nespalitelné pláví bude likvidováno v souladu se zákonem o odpadech, způsobem uvedeným v "Projektu BP".
Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p. i pozemcích jiných subjektů.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení a ošetření označeny reflexní barvou.

Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „BP Lom u Stříbra", kterou vypracoval Ing. Michal Kovář, Ph.D., Halasova 995, 66603 Tišnov, včetně výkazu výměr a přiložených vyjádření. V dotčeném území se nachází inženýrské sítě Vodakva - vodovod, pásma PHO, ČEZ Distribuce - podzemní vedení VN, sítě CETIN, ochranné pásmo dráhy, místní komunikace, cesty, propustky, zahrady, apod.
Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov a staveb a objektů v korytě potoka.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky. Budou respektována a dodrženy podmínky vyjádření dle PD.
K akci byly vydány následující doklady:
- souhrnné vypořádání podmínek a požadavků úřadů,vlastníků a správců sítí -součást dokladové části PD
- MěÚ Stříbro OŽP, č.j. 810/ŽP/17, ze dne 7.6.2017 závazné stanovisko k zásahu do VKP
- MěÚ Stříbro OŽP,č.j. 811/ŽP/17, ze dne 10.5.2017 souhrnné stanovisko
- obec Benešovice č.j.17/2017, ze dne 20.1.2017
- MO ČRS ze dne 24.4.2017
- ČRS,z.s. Zpč ÚS ze dne č.j. 306/17, ze dne 13.7.2017
- oznámení kácení č.j. LCR 955/002379/2017, ze dne 20.9.2017

Vyjádření k sítím (sdělení, zákresy a podmínky pro práce v ochranných pásmech)
- vodakva č.j. 01/210417,ze dne 21.4.2017 vodovod
- ČEZ DIS č.j. 0100730015, ze dne 16.4.2017 - střet VN podzemní
- SŽDC č.j.2090/2017-SŽDC-OŘPLZ-OPS-068/Kov, ze dne 9.2.2017,
- Drážní úřad č.j. ML-SOL0674/17-3/Kn, ze dne 14.8.2017 podmínky ochranné pásmo dráhy
- CETIN č.j. 511319/17, ze dne 16.1.2017 střet
- Tmobile E01795/17,ze dne 16.1.2017 nedojde ke střetu
- Telco Pro Services0200585628,ze dne 16.4.2017 nedojde ke střetu
- Vodafone č.j. MW5481426056,ze dne 16.1.2017 nedojde ke střetu
- České radiokomunikace č.j. UPTS/OS/162213/2017, ze dne 20.1.2017nedojde ke střetu
- Net4Gas s.r.o. č.j. 302/17/BRA/N ze dne 23.1.2017nedojde ke střetu
- Net4Gas s.r.o. č.j. 659/17/OVP/N ze dne 23.1.2017nedojde ke střetu
- MO sekce č.j.196572, ze dne 16.1.2017 nedojde ke střetu
- detaily zákresy PHO
- souhlasy se vstupy na pozemky, vyjádření k nakládání s dřevní hmotou, a další kopie vyjádření a dokladů, které jsou součástí dokladové části "Projektu BP"

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Ing. Zuzana Čeňková
Místo plnění: k.ú. Lom u Stříbra

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 397 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky