Veřejná zakázka: BP Lověšický p., ř.km 0,400 – 1,050

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9426
Systémové číslo: P17V00001122
Evidenční číslo zadavatele: 954/2017/035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.10.2017
Nabídku podat do: 24.10.2017 09:30
Otevírání obálek: 24.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Lověšický p., ř.km 0,400 – 1,050
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu vodního toku Lověšický potok IDVT 10239699, čhp 1-06-01-1470 v ř.km 0,100 a 0,400 – 1,050. Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z koryta nebo na okraji břehové hrany, polámané a vyvrácené do koryta a přestárlé jedince. Údržba je plánována po pozemcích státu s právem hospodařit pro LČR. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích státu s právem hospodařit pro LČR je zhotovitel povinen od objednatele odkoupit dle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
V terénu byly všechny dřeviny určené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Přístup na staveniště k brodu (ř.km 0,400) je po polní cestě. Následný přístup podél toku je po těžební cestě, která vede souběžně s tokem ve vzdálenosti cca 5- 10 m od toku. Přímí přístup s mechanizací až k toku je značně omezen.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
- Městský úřad Kaplice – Souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP, ze dne 25.7.2017 pod č.j. MěUK/21856/2017

Místo plnění: k.ú. Čeřín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 112 484 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky