Veřejná zakázka: BP Pravětínský ř. km 0,3 - 1,7

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9427
Systémové číslo: P17V00001123
Evidenční číslo zadavatele: 954/2017/034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.10.2017
Nabídku podat do: 24.10.2017 12:00
Otevírání obálek: 24.10.2017 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Pravětínský ř. km 0,3 - 1,7
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o probírku břehového porostu, odstraňovány budou pouze dřeviny přestárlé a ohrožující stabilitu břehu nebo průtočnost koryta. Podstatná část břehového porostu zůstane zachována.
Zásah bude proveden pokácením vyznačených dřevin (15 ks stromů a 17m2 křovin). Dřeviny byly v terénu označeny oranžovou reflexní barvou, stromy byly navíc očíslovány (pořadová čísla 1-15). Veškeré dřeviny se nachází na pozemcích LČR, s.p.. Pro přístup ke korytu budou využity pozemky se souhlasem jejich vlastníků.. Práce budou prováděny v době vegetačního klidu a dřevní hmota bude hned odvezena. V místech, kde bude zásah prováděn, se nenachází žádné nadzemní vedení.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude zhotovitelem odkoupena za minimální ceny uvedené v návrhu smlouvy o dílo.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Zhotovitel je povinen se řídit podmínkami vydanými orgány státní správy, samosprávy a vlastníků dotčených pozemků.


Místo plnění: k.ú. Vimperk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 79 871 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky